جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981014204492 فرهنگ سازماني بوروکراتیک و نظام‌های مديريت منابع انساني اثربخش در بخش دولتي ايران سید محمدرضا سبحاني¬پور، دکتری مدیریت دولتی، رئيس گروه توسعه منابع انساني سازمان مديريت و برنامه¬ريزي استان قم حسن زارعي متين، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پرديس فارابي قم سید مهدی الواني، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پرديس فارابي قم
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)