جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981014204493 بررسی عوامل موثر در ارتقاء نظام سلامت اداری در سازمان‌های دولتی معصومه پیریایی، دکتري مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، ایران.
معصومه پیریایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)