جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981221235967 چابکی سرمایه انسانی حلقه اتصال سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک
محمد جوربنیان
کیوان مرادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)