آخرین شماره


شماره 2 سال 16
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - راه کارهای بهبود برنامه‌های اصلاح نظام اداری مبتني بر آسيب‌شناسي برنامه‌هاي گذشته -محمد عبدالحسین‌زاده،سید محمدحسین قریشی،سید مجتبی شهرآئینی ( DOI : 0)
( )
2 - مفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام اداری -فرج ‏اله رهنورد،نوشین مومن کاشانی ( DOI : 0)
( )
3 - مدل شایستگی‌های عمومی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور -سید صدرالدین صدری نوش آبادی،عمران رمضانی اردی،پریسا اصغری ( DOI : 0)
( )
4 - مدلی برای بلوغ دولت هوشمند؛ بستری برای اقتصاد مقاومتی-محمدرضا تقوا،سید محمدتقی تقوی فرد،علی معینی، محمدرضا زین الدینی ( DOI : 0)
( )
5 - مشارکت دستگاه های اجرایی در توسعه دولت الکترونیک ( DOI : 0)
( )
6 - حقوق شهروندی در نظام اداری ( DOI : 0)
( )
7 - گزارش اجرای جایزه دولت الکترونیک ( DOI : 0)
( )
8 - چالش های اداره امور عمومی در دنیای هوش مصنوعی و ربات ها ( DOI : 0)
( )
9 - معرفی انجمن اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) امریکا (ASPA) و مجله اداره امور عمومی PAR ( DOI : 0)
( )
10 - تبیین نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی ( DOI : 0)
( )
11 - سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی ( DOI : 0)
( )
12 - پروژه تدوین نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ( DOI : 0)
( )