آخرین شماره


شماره 9 سال 3
پاییز 1399
دانلود فایل

1 - سنجش آمادگی استقرار مدیریت دانش ( DOI : 0)
( حامد رحمانی - داوود خدادادی )
2 - نقش آموزش نیروی انسانی در رفاه اجتماعی کشورهای عضو اوپک ( DOI : 0)
( ابراهیم قائد - مهدی خداپرست مشهدی - محسن راجی اسدآبادی )
3 - تصمیم گیری در شرایط بحران جهانی کووید 19 ( DOI : 0)
( محمد رحیمیان )
4 - بررسی عوامل موثر بر تفویض اختیار مدیران ( DOI : 0)
( حامد محمدی )