آخرین شماره


شماره 6 سال 17
پاییز - زمستان 1398
دانلود فایل

1 - همسویی استراتژیک منابع انسانی در سازمان¬ها ( DOI : 0)
( نغمه عبادی - محمد ابویی اردکان )
2 - چابکی سرمایه انسانی حلقه اتصال سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک ( DOI : 0)
( محمد جوربنیان - کیوان مرادی )
3 - مفهوم‌سازی محیط کار دیجیتال در سازمان‌ها ( DOI : 0)
( علیرضا نبوتی - مهدی شامی زنجانی - آرین قلی پور )
4 - رویکرد نوین در سنجش رضایتمندی کارکنان ( DOI : 0)
( محمدحسین متشرعی - سمیه درویش زاده - علی نقی دهقانی )
5 - مدل های تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی(مورد مطالعه: صنایع دانش بنیان) ( DOI : 0)
( حسن بودلایی - محمدحسین کناررودی - آذین رحیم لی )