آخرین شماره


شماره 5 سال 17
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - اندازه دولت :ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور سید مجتبی شهرآئینی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش خط‌مشی گذاری عمومی، دانشگاه تهران عضو اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف ( DOI : 0)
( )
2 - فرهنگ سازماني بوروکراتیک و نظام‌های مديريت منابع انساني اثربخش در بخش دولتي ايران سید محمدرضا سبحاني¬پور، دکتری مدیریت دولتی، رئيس گروه توسعه منابع انساني سازمان مديريت و برنامه¬ريزي استان قم حسن زارعي متين، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پرديس فارابي قم سید مهدی الواني، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پرديس فارابي قم ( DOI : 0)
( )
3 - بررسی عوامل موثر در ارتقاء نظام سلامت اداری در سازمان‌های دولتی معصومه پیریایی، دکتري مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، ایران. ( DOI : 0)
( )
4 - عوامل کلیدی موثر بر پیاده‌سازی اخلاق کار در سازمان‌های دولتی ایران عمران محمدی فاتح، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی علی سالاری خالص، کارشناس برنامه¬ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همت ایزدی، مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ( DOI : 0)
( )