اخبار نشریه

فراخوان مقاله در حوزه مدیریت بحران و شرایط پیچیده

با عنایت به ماموریت های سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه توسعه مدیریت بحران و افزایش قابلیت های نظام اداری برای تصمیم گیری در شرایط پیچیده و ناپایدار، فصلنامه تحول اداری از پژوهشگران و صاحبنظران ارجمند دعوت می نماید نست به ارسال آثار پژوهشی خود در قالب مقاله مروری و پژوهشی ، تجریبات موفق، معرفی کتاب و نامه به سردبیر به فصلنامه اقدام نمایند. 

برخی از محورهای پیشنهادی در این حوزه عبارتند از:

تحلیل وضعیت کنونی و پیش بینی از وضعیت آتی کشور، الگوهای نوین تحلیل وضعیت، الگوهای تصمیم­گیری و حل مسائل کلان در شرایط پیچیده، تجارب کشورهای دیگر در برون رفت از شرایط بحرانی، ارائه راهکار جهت برون رفت از ابرچالش های کشور در حوزه­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (با تاکید بر نقش نظام اداری)