اهداف و چشم انداز


1-  تبیین و تشریح آخرین سیاست ها، قوانین و مقررات مرتبط با نظام اداری کشور؛

2-  انتشار پژوهش های بنیادی در حوزه سیاستگذاری عمومی و نظریه های اداره امور عمومی؛

3-  انتشار نتایج مطالعات کاربردی وپژوهش های علمی انجام شده در حوزه نظام اداری؛

4-  انتقال تجربیات علمی و پژوهشی و اجرایی دستگاه ها، مدیران و متخصصین در حوزه نظام اداری کشور؛

5-  ارائه تصویری روشن از پیشبرد برنامه جامع اصلاح نظام اداری در سطح کلان و دستگاهی؛

6-  نقد و بررسی و ارائه دیدگاه های صاحبنظران و مدیران و متخصصان باتجربه نظام اداری کشور؛

7-  نشر و ترویج نظریه ها و مدل های نوین مدیریت دولتی و نظام ها و فناوری های مدیریتی؛