اصول اخلاقی


   

 

مقاله‌های ارسالي لازم است واجد شرايط زير باشند:

 

1-  با حوزه فعاليت فصلنامه تناسب داشته باشند.

 

2-  ويژگيهاي مقاله علمی - کاربردی را دارا باشند.

 

3-  دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و اطلاعات کتابشناختی معتبر باشند.

 

4-  قبلاً در نشریه‌ها‌ی داخلي و خارجي يا مجموعه مقالات سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند.