شناسنامه


 

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشورسری جدید با مجوز وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 69533 مورخ 1397/04/25

صاحب امتیاز:سازمان اداری و استخدامی کشور

 

مدیر مسئول:جمشید انصاری

 

رئیس شورای سیاست گذاری : داود ملایی

 

سردبیر:فرهاد علی پور