فهرست مقالات


شماره 7 سال 3 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990319237664 نقش و جایگاه نظام شورایی و شوراهای عالی در نظام حکمرانی
محمد عبدالحسین زاده
2 13990319237665 مقايسه نظام جبران خدمات در آمريکا، اروپا و آسيا مطالعه¬ تطبيقي در مديريت منابع انساني
فاطمه طاهرری
3 13990320237673 اقدام پژوهی در سازمان‌ها الگویی برای بهبود، تغییر و یادگیری
فرهاد علی پور
محمد ذاکری
4 13990320237674 شناسایی عوامل نگرشی مدیریت موثر بر ریسک نگهداشت استعدادها
سارا حسن اصل بهبهانی
آرین قلی پور

شماره 6 سال 17 پاییز - زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981221235966 همسویی استراتژیک منابع انسانی در سازمان¬ها
نغمه عبادی
محمد ابویی اردکان
2 13981221235967 چابکی سرمایه انسانی حلقه اتصال سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک
محمد جوربنیان
کیوان مرادی
3 13981221235968 مفهوم‌سازی محیط کار دیجیتال در سازمان‌ها
علیرضا نبوتی
مهدی شامی زنجانی
آرین قلی پور
4 13981221235970 رویکرد نوین در سنجش رضایتمندی کارکنان
محمدحسین متشرعی
سمیه درویش زاده
علی نقی دهقانی
5 13981221235971 مدل های تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی(مورد مطالعه: صنایع دانش بنیان)
حسن بودلایی
محمدحسین کناررودی
آذین رحیم لی

شماره 5 سال 17 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981002204226 اندازه دولت :ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور سید مجتبی شهرآئینی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش خط‌مشی گذاری عمومی، دانشگاه تهران عضو اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف
2 13981014204492 فرهنگ سازماني بوروکراتیک و نظام‌های مديريت منابع انساني اثربخش در بخش دولتي ايران سید محمدرضا سبحاني¬پور، دکتری مدیریت دولتی، رئيس گروه توسعه منابع انساني سازمان مديريت و برنامه¬ريزي استان قم حسن زارعي متين، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پرديس فارابي قم سید مهدی الواني، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پرديس فارابي قم
3 13981014204493 بررسی عوامل موثر در ارتقاء نظام سلامت اداری در سازمان‌های دولتی معصومه پیریایی، دکتري مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، ایران.
معصومه پیریایی
4 13981014204494 عوامل کلیدی موثر بر پیاده‌سازی اخلاق کار در سازمان‌های دولتی ایران عمران محمدی فاتح، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی علی سالاری خالص، کارشناس برنامه¬ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همت ایزدی، مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان

شماره 2 سال 14 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980223179333 راه کارهای بهبود برنامه‌های اصلاح نظام اداری مبتني بر آسيب‌شناسي برنامه‌هاي گذشته -محمد عبدالحسین‌زاده،سید محمدحسین قریشی،سید مجتبی شهرآئینی
2 13980223179334 مفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام اداری -فرج ‏اله رهنورد،نوشین مومن کاشانی
3 13980223179335 مدل شایستگی‌های عمومی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور -سید صدرالدین صدری نوش آبادی،عمران رمضانی اردی،پریسا اصغری
4 13980223179337 مدلی برای بلوغ دولت هوشمند؛ بستری برای اقتصاد مقاومتی-محمدرضا تقوا،سید محمدتقی تقوی فرد،علی معینی، محمدرضا زین الدینی
5 13980231179582 مشارکت دستگاه های اجرایی در توسعه دولت الکترونیک
6 13980231179583 حقوق شهروندی در نظام اداری
7 13980231179584 گزارش اجرای جایزه دولت الکترونیک
8 13980231179585 چالش های اداره امور عمومی در دنیای هوش مصنوعی و ربات ها
9 13980231179586 معرفی انجمن اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) امریکا (ASPA) و مجله اداره امور عمومی PAR
10 13980301179604 تبیین نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی
11 13980301179605 سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی
12 13980301179606 پروژه تدوین نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 7 ( از 7 رکورد)