مقاله


کد مقاله : 14000906275049

عنوان مقاله : اعتماد سازمانی، تسهیل¬گر مدیریت دانش در دستگاه¬های اجرایی

نشریه شماره : 66 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 68

فایل های مقاله : 496 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن منطق Hassan.mantegh@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تحقیق حاضر به نقش اعتماد سازمانی در نظام مدیریت دانش و بررسی چالش¬های اعتمادسازی و استفاده آن در تسهیم دانش در دستگاه¬های اجرایی پرداخته است. این مقاله از لحاظ ماهیت و مخاطب¬شناسی کاربردی، و به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ روش مروری و کتابخانه¬ای است. نتایج این بررسی نشان داد که وجود اعتماد نتایج مناسبی بر موفقیت فرآیندهای دانش¬محور در سازمان¬ها دارد. اعتماد به شکل¬های مختلف (از قبیل: اعتماد به سازمان، اعتماد به سیستم، و اعتماد بین کارکنان) فرآیند تسهیم دانش را تسهیل می¬کند. در ادارات و سازمان¬های مختلف اگر افراد سازمان به یکدیگر و به سازمان اعتماد داشته باشند، جریان تسهیم دانش و سازماندهی و کاربرد دانش به خوبی انجام می¬شود و زمینه¬ی پیاده¬سازی موفقیت-آمیز مدیریت دانش فراهم می¬گردد. پشتیبانی از قرارداد معامله متقابل، اتخاذ سیاست¬های روشن در خصوص استفاده از دارایی¬های فکری، استفاده از خودانتشاری برای ترفیع مالکیت، ایجاد همپوشانی در فضای اعتماد کارکنان از جمله اقدامات مهمی است که می¬تواند باعث بهبود موفقیت نظام مدیریت دانش در ادارات و سازمان¬های مختلف دستگاه¬های اجرایی شود.