مقاله


کد مقاله : 14000516274447

عنوان مقاله : آینده مدیریت منابع انسانی عمومی

کلمات کلیدی : مدیریت منابع انسانی ،

نشریه شماره : 65 فصل بهار 1400

مشاهده شده : 100

فایل های مقاله : 313 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سامان جهاندیده samanjahandideh@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

طی دو دهه گذشته، تکامل مدیریت منابع انسانی عمومی در صدر پژوهش¬های حوزه مدیریت دولتی بوده است. رویکرد مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی از تمرکز بر توسعه مهارت¬های سخت مانند آموزش کارکنان به‌سوی توسعه مهارت¬های نرم تغییر جهت داده است. تاکید مهارت¬های نرم، بیشتر بر توسعه روابط بین فردی مانند روابط کارکنان، مدیران و توسعه درونی افراد است. این رویکرد به دنبال اداره رفتار کارکنان از طریق انگیزش، تعهد و توسعه حرفه¬ای است؛ بنابراین تمرکز بر توسعه فردی، یک عنصر مهم در راستای بهبود و موفقیت سازمان می‌باشد.