مقاله


کد مقاله : 14000516274446

عنوان مقاله : تحلیل و دسته‌بندی عوامل ایجاد استرس شغلی در مشاغل

نشریه شماره : 65 فصل بهار 1400

مشاهده شده : 117

فایل های مقاله : 450 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ماریه یدالهی Rahgozar_my63@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سجاد غریبی z8oon63@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 مائده یدالهی lili.dalton@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه موضوع استرس شغلی در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها و به‌ویژه در حوزه رفتار سازمانی اهمیت بسیاری یافته است و دلیل آن هزینه‌های ناشی از پیامدهای استرس شغلی است که موجب خسارت و صدمات قابل توجهی به سازمان می‌شود. ازاین‌رو شناسایی و مدیریت این پدیده در سازمان‌ها اهمیت دارد. این مقاله با هدف دسته‌بندی و بررسی مقایسه‌ای علل ایجاد استرس شغلی در مشاغل مختلف انجام شده و به دسته‌بندی عوامل موثر در ایجاد استرس شغلی گروه‌های مختلف مشاغل و نیز راهکارهای مورد نیاز برای کاهش آن می‌پردازد. روش تحقیق مروری بوده و از طریق روش کتابخانه‌ای و مرور مقالات انجام شده است. در این پژوهش، تعداد 32 عنوان شغل از متون مقالات و پژوهش‌ها، استخراج و عوامل استرس‌زای مربوط به هر یک بررسی شده است. در نهایت مشخص گردید از میان عوامل فردی، شغلی و سازمانی؛ «عامل سازمانی» در 50 درصد از مشاغل، «عامل شغلی» در 43.75 درصد از مشاغل و هردو عامل شغلی و سازمانی در 6.25 درصد از مشاغل به‌صورت مشترک استرس ایجاد می‌کنند.