مقاله


کد مقاله : 14000512274415

عنوان مقاله : بررسی تاثیر مدیریت عملکرد کارکنان بر نوآوری فردی در سازمان‌های دولتی

نشریه شماره : 65 فصل بهار 1400

مشاهده شده : 577

فایل های مقاله : 527 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرین قلی پور Agholipor@ut.ac.ir استاد دکترا
2 اعتبار نقدی Etebar_naghdi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در ســال¬های اخيــر، محققــان و پژوهشگران حوزه مدیریت، نــوآوري را عامل قدرت بــراي سـازمان¬¬ها دانسته‌اند. از طریق نوآوری، سازمان¬های عمومی می¬توانند به‌طور موثر و کارآمد با چالش¬ها مواجه شوند و خدمات ارائه‌شده به شهروندان را با هدف ارتقاء کیفیت زندگی بهبود دهند. از طرفی دیگر، مدیریت عملکرد، یکی از محبوب¬ترین موضوعات در مدیریت عمومی است. ازآنجایی‌که مدیریت عملکرد تاثیر مهمی در نوآوری فردی دارد و همچنین توجه به نقش بی‌بدیل سرپرستان در هدایت و بهره¬وری کارکنان در سازمان¬ها، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت عملکرد مستمر کارکنان بر نوآوری فردی با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی تبادل رهبر - عضو پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است و در یکی از سازمان¬های دولتی کشور انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و روش نمونه¬گیری به‌صورت ساده و تصادفی بوده و نحوه محاسبه نمونه هم با استفاده از فرمول کوکران می¬باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مدیریت عملکرد بر نوآوری فردی کارکنان تاثیر دارد؛ اما نقش تعدیل¬گری تبادل رهبر - عضو در این پژوهش رد شد؛ به عبارت دیگر، متغیر تبادل رهبر - عضو، رابطه میان مدیریت عملکرد مستمر کارکنان و نوآوری فردی را تعدیل نمی¬کند.