مقاله


کد مقاله : 13991023251701

عنوان مقاله : نقش آموزش نیروی انسانی در رفاه اجتماعی کشورهای عضو اوپک

نشریه شماره : 63 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 2270

فایل های مقاله : 687 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم قائد Ebrahimghaed@mail.um.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 مهدی خداپرست مشهدی m_khodaparast@um.ac.ir دانشیار دکترا
3 محسن راجی اسدآبادی raji.asadabadi1@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

آموزش از مهمترین عوامل تعیینکننده رفاه اجتماعی و به‌عنوان يكي از اهداف مهم تمام كشورها شناخته شده است. تامین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی است. سرمایهگذاری آموزشی از یک‌سو قابلیتهای نیروی انسانی را ارتقاء میبخشد و از سوی دیگر، نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوریهای جدید تولید مهیا میسازد و به‌این‌ترتیب راه رفاه اجتماعی را برای کشورها هموار میکند. از اینرو هدف مطالعه حاضر بررسی نقش آموزش نیروی انسانی در رفاه اجتماعی کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2018- 2007 با استفاده از روش پانل پویا مبتنی بر روش تعمیم‌یافته گشتاورها است. نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت و معناداری میان رفاه اجتماعی و آموزش نیروی انسانی وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش آموزش نیروی انسانی، رفاه اجتماعی نیز افزایش مییابد. همچنین نتایج آزمون سارگان و خودهمبستگی آرلانو - بوند به ترتیب نشان میدهد ابزارها با عامل اخلال فاقد همبستگی هستند و مدل در تفاضل مرتبه اول خطا فاقد خودهمبستگی است. نتایج آزمون علیت تودا و یاماماتو نشان میدهد یک رابطه یک‌طرفه از شاخص آموزش نیروی انسانی به رفاه اجتماعی وجود دارد.