مقاله


کد مقاله : 13990320237674

عنوان مقاله : شناسایی عوامل نگرشی مدیریت موثر بر ریسک نگهداشت استعدادها

نشریه شماره : 61 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 99

فایل های مقاله : 450 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سارا حسن اصل بهبهانی sarabehbahani.sb@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 آرین قلی پور agholipour@ut.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

ریسک منابع انسانی، یکی از پنج ریسک مهم در صنایع است و از میان ریسک¬های منابع انسانی نیز، ریسک نگهداشت کارمندان با استعداد، جزو ده ریسک اول می¬باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی استعدادها و عوامل نگرشی تاثیرگذار بر ریسک نگهداشت آنها در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج¬فارس که سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد، می¬باشد. در این پژوهش، از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است و داده¬ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه و با روش نمونه¬گیری گلوله برفی با 30 نفر از مدیران ارشد و کارمندان با پتانسیل به‌دست‌آمده و در بخش کمی، داده¬ها توسط 98 پرسشنامه جمع¬آوری شده است. عوامل نگرشی شناسایی‌شده تاثیرگذار بر ریسک نگهداشت استعدادها در این سازمان، شامل عدم شناخت استعدادها، عدم درک انتظارات و قرارداد روا‌‌ن‌شناختی کارمندان درنتیجه عدم توجه به واکنش منفی استعدادها و عدم آگاهی از دلایل ترک و ماندن به‌دلیل نبود فرهنگ مصاحبه خروج در سازمان می¬باشد. در بین این عوامل به‌دست‌آمده نگرشی؛ تاثیرگذارترین آنها، سمت سازمانی، مسائل انگیزشی، تمایل به ماندن و برند سازمان شناسایی شدند.