مقاله


کد مقاله : 13990319237665

عنوان مقاله : مقايسه نظام جبران خدمات در آمريکا، اروپا و آسيا مطالعه¬ تطبيقي در مديريت منابع انساني

نشریه شماره : 61 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 146

فایل های مقاله : 492 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه طاهرری f_taheri@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

نظام جبران خدمات، يکي از عوامل کلیدی در بهبود عملکرد کارکنان، ایجاد انگيزه و تحول در سازمان‌ها به¬شمار مي¬رود. از سوي ديگر، با توجه به ماهيت مادي غالب آن، يک عامل با اهميت براي کارفرمايان نيز محسوب مي¬شود. با وجود اهميت اين بحث، اما مطالعه تطبيقي نظام پاداش و جبران خدمات در کشورهاي مختلف دنيا به‌صورت کامل و جامع صورت نگرفته است. اين مقاله به بررسي وضعيت پرداخت¬ و پاداش‌ کارکنان در برخی از کشورهای سه قاره آمريکا، اروپا و آسيا مي¬پردازد. چنانکه از هر منطقه تعدادي از کشورها از لحاظ پاداش‌ بيروني جبران خدمات مورد بررسي قرار مي¬گيرند. در این مقاله که به روش مطالعات کتابخانه¬ای صورت گرفته است؛ ابتدا 73 مقاله معتبر در سطح بین¬المللی مورد بررسی اولیه قرار گرفت و از این بین تعداد 31 مورد برای بررسی نهایی در نظر گرفته شد. نتايج اين بررسی نشان مي¬دهد وضعیت جبران خدمات در آمریکا به‌طور محسوسی از سایر کشورهای مورد بررسی مطلوب¬تر و چشمگیرتر است تاثیرمعناداری بر عملکرد بهینه کارکنان در این کشور دارد. از اینرو بيشتر مطالعات مديريت منابع انساني به‌سوی الگوبرداری از رويه¬هاي رایج در آمريکاي شمالي سوگیری دارد؛ در حالیکه با توجه به وضعيت فرهنگ، قوانين، مقررات، نهادها و ساير جهت¬گيري¬ها، تعميم سیاست‌های منابع انساني اين کشور به هر نقطه¬اي از دنيا، ممکن است چالش‌های خاص خود را به همراه داشته باشد؛ بنابراین مطالعه نظام جبران خدمات مناسب و انگیزشی در کشورهای مختلف ضروری به نظر می¬رسد.