مقاله


کد مقاله : 13990319237664

عنوان مقاله : نقش و جایگاه نظام شورایی و شوراهای عالی در نظام حکمرانی

نشریه شماره : 61 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 107

فایل های مقاله : 369 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد عبدالحسین زاده abdolhosseinzadeh@gmail.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

نظام شورایی و شوراهای عالی، یکی از ارکان مهم نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران هستند. شکل‌گیری و گسترش این نهادها در نظام حکمرانی کشور در بعضی زمینه‌ها چالش‌ و آسیب‌های جدی را به‌وجود آورده است؛ بنابراین یکی از فعالیت‌های مهمی که باید انجام شود، تحلیل و بررسی جایگاه این نهادها است. هدف این پژوهش، مفهوم‌شناسی و تحلیل جایگاه نظام‌های شورایی در نظام حکمرانی کشور است. برای تحقق این هدف، ابتدا مفهوم‌شناسی مختصری از شوراهای عالی و نظام‌های شورایی انجام می‌شود. در گام بعد، جایگاه شوراهای عالی در نظام تصمیم‌گیری کشور تشریح می‌شود و در گام سوم، پس از آسیب‌شناسی از وضعیت شوراهای عالی، راه‌کارهای اصلاح نظام شورایی و توصیه‌های سیاستی برای بهبود آن در نظام حکمرانی کشور ارائه می‌شود. این پژوهش از منظر روش‌شناسی، پژوهشی مروری است که با مرور کامل و جامع موضوع شوراهای عالی، توصیه‌های سیاستی کلان ناظر به اصلاح نظام شورایی در کشور را ارائه می‌دهد. همچنین آسیب‌شناسی نهادهای شورایی در چهار بخش حقوقی، مدیریتی، ساختاری و محتوایی ارائه و در پایان، هفت توصیه سیاستی به‌منظور اصلاح نظام‌های شورایی ارائه می‌شود.