مقاله


کد مقاله : 13981221235970

عنوان مقاله : رویکرد نوین در سنجش رضایتمندی کارکنان

نشریه شماره : 60 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 731

فایل های مقاله : 426 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسین متشرعی parsianbehrooz@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سمیه درویش زاده it@abfar-fars.ir دانشجو کارشناسی ارشد
3 علی نقی دهقانی takrim@abfar-fars.ir دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و اجرای سنجه الکترونیکی رضایتمندی کارکنان در شرکت آب و فاضلاب روستائی استان فارس بر روی نمونه ای از 154 نفر کارکنان این شرکت انجام شد. چارچوب نظری این تحقیق، با بهره‏گیری از نظریه های فرایندی، کاربردی و محتوایی رضایت کارکنان شکل گرفته است. روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی سیستماتیک، اعضای نمونه آماری انتخاب شده و به پرسشنامه الکترونیک رضایتمندی کارکنان طراحی شده در شرکت آبفاروستایی استان فارس، پاسخ دادند. پس از جمع‏آوری داده ها، از نرم افزار SPSS ویراست 24، برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و از نرم افزار LISREL ویراست 8/8، برای انجام تحلیل عاملی تأییدی، استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با الگو گرفتن از رویکرد کلی و چندوجهی اسپکتور (2003)، ساختار عاملی رضایت کارکنان شرکت آبفاروستایی استان فارس دارای تعداد 27 گویه در 6 عامل مجزا و یک وجه کلی می باشد؛ که عامل حقوق و مزایا، با داشتن بیشترین سهم در تبیین رضایتمندی کارکنان به عنوان عامل اول و عوامل ترفیع و پاداش، همکاران، محیط کار، شغل و سمت و قوانین و مقررات، به ترتیب در جایگاه های بعد قرار دارند. سپس، روایی محتوایی، روایی سازه، روایی همگرا و پایایی این ابزار مورد تأیید قرار گرفت و با توجه به نتایج تحقیق، تلویحاتی برای بهبود شاخص های رضایتمندی کارکنان ارائه شد.