مقاله


کد مقاله : 13981221235967

عنوان مقاله : چابکی سرمایه انسانی حلقه اتصال سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک

نشریه شماره : 60 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 138

فایل های مقاله : 457 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد جوربنیان k1moradi.87@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 کیوان مرادی k.moradi@aro.gov.ir دانشجو دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک و با توجه به نقش میانجی چابکی سرمایه انسانی در بانک انصار انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک و تعداد 603 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله‌ای و فرمول کوکران به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده¬های پژوهش از سه پرسشنامه چابکی استراتژیک¬، سرمایه انسانی و چابکی سرمایه انسانی و برای پایایی پرسشنامه¬ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (چابکی استراتژیک «879/0»، سرمایه انسانی «876/0» و چابکی سرمایه انسانی «875/0»). همچنین به‌منظور روایی پرسشنامه¬ها از تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شده است. به‌منظور تحلیل داده¬ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل¬یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته¬های پژوهش رابطه بین سرمایه انسانی، چابکی سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک را تایید کرده است. همچنین خروجی مدل¬یابی معادلات ساختاری نشان می¬دهد سرمایه انسانی به‌صورت غیرمستقیم و با واسطه چابکی سرمایه انسانی با چابکی استراتژیک سازمان رابطه دارد. بر این اساس می¬توان نتیجه گرفت توسعه، تسهیم و به‌کارگیری اطلاعات، دانش، مهارت و تخصص کارکنان، منجر به چابکی استراتژیک سازمان¬ها خواهد شد.