مقاله


کد مقاله : 13981221235966

عنوان مقاله : همسویی استراتژیک منابع انسانی در سازمان¬ها

نشریه شماره : 60 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 171

فایل های مقاله : 556 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نغمه عبادی n.ebadi@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمد ابویی اردکان abouyi@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی، همسویی استراتژی کسب‌وکار و اقدامات منابع انسانی است؛ به بیان دیگر، اگر اقدامات منابع انسانی به‌گونه‌ای طراحی شوند که همسو با استراتژی سازمان باشند، می¬توانند برای سازمان ارزش ایجاد کنند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف طراحی روشی برای همسویی استراتژی سازمان و اقدامات منابع انسانی سازمان با روش پژوهش علمِ طراحی انجام شد. طبق این روش بعد از شفاف¬سازی مسئله، پیشنهادی برای حل آن ارائه می¬شود، سپس باید توسعه و اجرایی شده و در نهایت ارزیابی شود. بر این اساس با مطالعه ادبیات پژوهش، روشی برای همسویی پیشنهاد و در یک سازمان پیاده¬سازی شد. داده¬ها در پنج مرحله گردآوری و تحلیل شدند. برای تشخیص استراتژی سازمان از مطالعه مستندات و تکنیک تحلیل تِم استفاده شده است؛ سپس قابلیت¬های سازمانی در مصاحبه با 7 نفر از خبرگان مشخص شد. فرایندهای استراتژیک و مشاغل استراتژیکِ متناظر با هر قابلیت نیز در مصاحبه با 2 نفر از خبرگان و مطالعه روش¬ها و دستورالعمل¬های سازمان نهایی گردید. برای تعریف نیم¬رُخ شایستگی مشاغل استراتژیک از روش دیکوم استفاده شده است. درنهایت با توجه به شایستگی¬ها، اقدامات منابع انسانی طراحی و پس از پیاده¬سازی این روش در سازمان، در گام آخر پژوهش علم طراحی، با کمک گروه کانونی روش همسویی استراتژیکِ پیشنهادی ارزیابی گردید.