مقاله


کد مقاله : 13981014204494

عنوان مقاله : عوامل کلیدی موثر بر پیاده‌سازی اخلاق کار در سازمان‌های دولتی ایران عمران محمدی فاتح، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی علی سالاری خالص، کارشناس برنامه¬ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همت ایزدی، مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 232

فایل های مقاله : 1/75 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت مباحث اخلاق در پی جهانی‌شدن اقتصاد و به‌خصوص اخلاق کار، مطالعه محققان و متخصصین بر شناسایی عوامل موثر در پیاده‌سازی و اجرای اخلاق کار در سازمان‌ها متمرکز شده است و از مکانیسم‌هایی جهت برانگیزش رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها بهره می‌گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کلیدی موثر در پیاده‌سازی اخلاق کار، از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- مطالعه موردی است. سطح تحلیل در این تحقیق فرد است و جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می¬باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 245 نفر محاسبه و پرسشنامه مربوطه در یک دوره زمانی 1 ماهه توزیع و تعداد 232 پرسشنامه کامل جمع‌آوری و وارد فرآیند تحقیق شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده انجام و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بود. روایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تایید واقع شده است و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرون باخ محاسبه و تائید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار Spss و Lisrel استفاده شده است. نتايج مدل‌سازی تحلیل مسیر، نشان می¬دهد کدهای اخلاقی، رهبری اخلاقی، فرهنگ اخلاقی، جو اخلاقی، برنامه‌های اخلاقی و آموزش اخلاقی بر پیاده‌سازی اخلاق کار تاثیر مثبتی دارند. در این تحقیق، اثر دو متغیر جو اخلاقی و رهبری اخلاقی قوی‌تر از سایر عامل‌ها است. این مقاله مزایای اخلاق کار در سازمان را نشان می‌دهد و دربرگیرنده مفاهیمی برای توسعه اخلاق کار در سازمان‌ها است.