مقاله


کد مقاله : 13981014204493

عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر در ارتقاء نظام سلامت اداری در سازمان‌های دولتی معصومه پیریایی، دکتري مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، ایران.

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 176

فایل های مقاله : 938 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 معصومه پیریایی masoomehpiryaei@gmail.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای وضعیت موجود و مطلوب عوامل موثر در ارتقاء نظام سلامت اداری انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، مدیران و کارکنان شعبه مرکزی اداره گمرک شهر تهران می‌باشد. بر اساس فرمول کوکران و طبق روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، تعداد 235 پرسشنامه توزیع شده است. پژوهش به لحاظ هدف، توصیفی؛ از منظر روش، پیمایشی و به لحاظ مخاطب‌شناسی، کاربردی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد نظام سلامت اداری مبتنی بر مدل سازمان ملل استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری نشان می دهد تنها میان وضع موجود و وضع مطلوب، عوامل اعتماد و ارزش برابری اخلاقی، اختلاف معناداری وجود ندارد. همچنین بر اساس سنجش وضع موجود عوامل سطوح بالای سازمانی، پاسخگویی کارکنان، تضاد، کنترل اثربخشی، تاثیر کارکنان، رفتارهای مخاطره‌آمیز، پیروی شعبه‌ها، کفایت آموزش و مدیریت عملکرد، از شرایط مطلوبی برخوردار بوده‌اند. از سویی، عامل تضادها در وضعیت موجود سازمان از بیشترین میزان اهمیت و عامل حقوق مدیران از کمترین میزان اهمیت در میان پاسخگویان جامعه آماری این پژوهش شناسایی شده‌اند.