مقاله


کد مقاله : 13981014204492

عنوان مقاله : فرهنگ سازماني بوروکراتیک و نظام‌های مديريت منابع انساني اثربخش در بخش دولتي ايران سید محمدرضا سبحاني¬پور، دکتری مدیریت دولتی، رئيس گروه توسعه منابع انساني سازمان مديريت و برنامه¬ريزي استان قم حسن زارعي متين، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پرديس فارابي قم سید مهدی الواني، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پرديس فارابي قم

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 90

فایل های مقاله : 1/28 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

ازآنجایی‌که اثربخشي سازماني از مفاهيم مطلوب مديران می¬باشد، ويژگي سازمان اثربخش می‌تواند با توجه به اهداف، ماموریت‌ها و فرهنگ‌های مختلف به‌صورت متفاوت تعريف شود. اين مقاله قصد دارد در فرهنگ سازماني بوروکراتیک، مديريت منابع انساني اثربخش را در بخش دولتي متناسب‌سازی کند. در اين تحقيق براي گردآوري داده‌ها از روش‌های كمي و كيفي استفاده شده و از ابزارهاي پرسشنامه و مصاحبه در گردآوري داده‌ها استفاده می‌شود. جامعه آماري موردنظر، خبرگان دانشگاهي با تخصص مديريت منابع انساني و خبرگان سیاست‌گذار در زمينه مديريت منابع انساني در نظام اداري كشور می‌باشند و نمونه آماري به تعداد 50 نفر از خبرگان دانشگاهي و كارشناسان خبره در امور اداري و استخدامي كشور انتخاب شده است. براي تجزیه‌وتحلیل داده‌های كمي حاصل از پرسشنامه، از الگوريتم اجراي تكنيك دلفي فازي و در تجزیه‌وتحلیل داده‌های كيفي حاصل از مصاحبه نيز از تكنيك تحليل مضمون استفاده شده است. در پايان می‌توان نتیجه گرفت علی¬رغم مواد قانونی موجود در بخش دولتی در خصوص اجرای استراتژی پدرانه در فرهنگ سازمانی بوروکراتیک در شاخص‌های هماهنگی و انسجام، توافق سازمانی و توجه به ارزش‌های بنیادین سازمانی باید بستر قانونی مناسب‌تری تدوین و تصویب شود تا بتوان در این نوع فرهنگ به اثربخشی مدیریت منابع انسانی و درنهایت اثربخشی سازمانی دست پیدا کرد.