مقاله


کد مقاله : 13981002204226

عنوان مقاله : اندازه دولت :ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور سید مجتبی شهرآئینی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش خط‌مشی گذاری عمومی، دانشگاه تهران عضو اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 129

فایل های مقاله : 1/11 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

مسئله اندازه بهینه دولت یکی از کهن‌ترین مجادلات تاریخی میان بسیاری از اندیشمندان حوزه حکمرانی جوامع بوده و نظرات متنوعی در طیف گسترده میان دولت حداقلی و حداکثری مطرح و تئوریزه شده است. این در حالی است که تفکر حسن و قبح ذاتی دولت بزرگ یا کوچک اساسا برداشتی نادرست از مسئله اندازه دولت است و آنچه از اهمیت و اولویت برخوردار است، اثربخشی و کارآمدی دولت بوده و تحقق آن در گرو استخراج نقشه حکمرانی کشور، متناسب با شرایط و نیازمندی‌های خاص کشور است. به نظر می‌رسد یکی از علل تجویز نُسَخ عمومی و کلی در تبیین اندازه بهینه دولت‌ها کم‌توجهی به ابعاد و مولفه‌های گوناگون اندازه دولت است. در صورت وجود نگاهی جامع به مسئله اندازه دولت، امکان تجویز توصیه‌های سیاستی مشخص در ارتباط با هر یک از ابعاد و مولفه‌های اندازه دولت متناسب با شرایط کشور پدید می‌آید. مقاله حاضر درصدد نمایش تصویری روشن از ابعاد و ملاحظات مسئله اندازه دولت است تا از این رهگذر، درک صحیحی از مفهوم اندازه دولت حاصل شود. بر این اساس اهم ملاحظات سنجش و مقایسه اندازه دولت‌ها با تمرکز بر شرایط ایران در قالب مولفه های شش‌گانه ابعاد بودجه‌ای، غیر بودجه‌ای، تصدی‌گری، منابع انسانی دولت، یارانه حامل‌های انرژی، نرخ ارز و سطوح مختلف دولت دسته‌بندی و مطرح می‌شود.