مقاله


کد مقاله : 13980612191915

عنوان مقاله : بررسی عملکرد کشور در شاخص های ارزیابی استراتژیک بین المللی مبتنی بر تکنیک آنتروپی شانون،علاءالدین رفیع زاده،محمدعلی ترابنده

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 184

فایل های مقاله : 1/81 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

يكي از مهم‌ترین ابزارهاي ارزيابي و مقايسه شرايط حاكم بر فعاليت¬هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و ... کشورها، رتبه¬بندي آنها بر اساس شاخص هايي است كه توسط موسسات بین‌المللی تدوين مي شوند. اين ابزارها با بررسي و شناسايي وضعيت موجود و شرايط حاكم بر کشورها اقدام به مقايسه آنها نموده و درعین‌حال به معرفی معيارهاي علمي و موثر در حوزه تصميم‌سازي و اجرا می‌پردازند. هدف از این پژوهش، ارائه یک سازوکار علمی در محاسبه نمره ای مشخص از عملکرد کشور در هریک از محورهای اولویت دار از شاخص های بین المللی در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان است. برای این منظور، ابتدا با بررسی بانک های اطلاعاتی جهانی، نمرات اولیه کشور، شناسایی و ماتریس مربوطه تکمیل شد.؛ سپس با به‌کارگیری تکنیک آنتروپی شانون ، شاخص های هر محور وزن دهی شدند و درنهایت با ضرب وزن های محاسبه‌شده در ماتریس بی مقیاس شده هر محور، عملکرد نهایی کشور، میانگین منطقه و میانگین جهان محاسبه شدند. در انتها با ترسیم نمودار مقایسه عملکرد نهایی سه عنوان ذکرشده، محورهایی که کشور در آن عملکرد بهتر و یا ضعیف¬تری نسبت به منطقه و جهان داشت به وضوح آشکار گردید.