مقاله


کد مقاله : 13980602191687

عنوان مقاله : بررسی رابطه رهبری اصیل و سلامت سازمانی نقش میانجیگری سرمایه روان شناختی:حسین مولائی علی آباد،فاطمه رجب پور سواری

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 285

فایل های مقاله : 1/38 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پژوهش حاضر رابطه رهبري اصيل و سلامت سازماني را با توجه به نقش ميانجي گر سرمايه روان‌شناختی آن در بين كاركنان سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان بررسی کرده است. اين پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و جامعه آماری آن، کلیه کاركنان سازمان مركزي دانشگاه فرهنگیان است و بر اساس جدول مورگان، 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها نیز از سه پرسش نامه: پرسش نامه رهبری اصیل، سرمایه روان‌شناختی و سلامت سازمانی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ رهبری اصیل، سرمایه روان‌شناختی و سلامت سازمانی به ترتیب 91/0، 86/0 و 89/0 به دست آمد. جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها، از روایی صوری استفاده شد. در این تحقیق از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی برای رهبری اصیل، سرمایه روان‌شناختی و سلامت سازمانی استفاده شده است که توسط نرم‌افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است متغیر میانجی سرمایه روان‌شناختی، اثر به نسبت کاملی در رابطه بین رهبری اصیل و سلامت سازمانی دارد و رهبری اصیل با تاثیرگذاری بر سرمایه روان‌شناختی می تواند نقش بسزایی بر سلامت سازمانی داشته باشد.