مقاله


کد مقاله : 13980602191686

عنوان مقاله : حکمرانی چابک :سیاست گذاری در بستر انقلاب صنعتی چهارم :محمد جوربنیان،کیوان مرادی،افسانه دهقانپور فراشاه

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 249

فایل های مقاله : 910 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

صرف نظر از تفاوت های فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی؛ استفاده و گسترش فن آوری های پیشرفته، در حال تغییر نحوه زندگی، کار و تعامل انسان ها است. دولت در چنین شرایطی می تواند با تکیه بر کنش جمعی و گفتگومحور، رهبری مسئول و پاسخگو و با سیاست گذاران معتقد به حکمرانی مشارکتی، آینده مناسبی را برای شهروندان ترسیم کند. حکمرانی چابک، ابزاری برای اتحاد شهروندان، سازمان ها و سیاست گذاران، با هدف ایجاد مدل حکمرانی عمومی نوین برای مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. چنین ابزاری موجب صورت بندی سیاست های انطباق پذیر، انسان محور، جامع و پایدار می شود. اینکه حکمرانی چابک چیست و چه ویژگی هایی دارد، چه ابزارهایی می توان برای حکمرانی چابک متصور شد و چه رابطه ای بین سیاست گذاری عمومی و حکمرانی چابک وجود دارد، در این مقاله پیگیری شده است. از لحاظ روشی، این پژوهش، کیفی از نوع اسنادی تحلیلی است. با توجه به اینکه چنین موضوعی در حوزه سیاست گذاری عمومی به زبان فارسی مورد توجه قرار نگرفته است، این نوشتار می تواند نقش مهمی در بسط این مبحث در بافتار سازمان های دولتی ایران ایفا کند. همچنین این مقاله نشان داده است سازمان های دولتی ایران ناگزیرند به سمت حکمرانی چابک حرکت کنند.