مقاله


کد مقاله : 13980410190519

عنوان مقاله : بررسی گزارش شاخص جهانی حکمرانی خوب با تاکید بر جایگاه ایران-محمد ذاکری، دکتری مدیریت دولتی، کارشناس امور مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 3229

فایل های مقاله : 174 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

حکمرانی خوب، رویکردی در مباحث توسعه و اداره امور عمومی است که نزدیک به سه دهه از طرح آن می¬گذرد و بر توازن فعالیت¬ها بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تاکید دارد. این مقاله باهدف بررسی و تحلیل داده¬های شاخص جهانی حکمرانی که توسط بانک جهانی در سال 2018 منتشر شده، تدوین گردیده است. داده¬های شاخص جهانی حکمرانی در بازه زمانی 1996 تا 2017 و در قالب شش مولفه پاسخ¬گویی و حق اعتراض، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد ارائه شده است. داده¬های فوق در این مقاله با استفاده از روش¬های آمار توصیفی و به کمک نرم¬افزار اکسل در چند بخش تحلیل شده است. بخش اول به معرفی کشورهای دارای بالاترین و پایین¬ترین امتیاز در مولفه¬ها، بخش دوم به بررسی وضعیت کشورهای عضو سازمان همکاری¬های اقتصادی و توسعه، بخش سوم به بررسی وضعیت کشورهای حوزه سند چشم¬انداز و بخش چهارم به بررسی وضعیت ایران در شاخص سال 2017 اختصاص یافته است. نتایج تحلیل¬ها نشان داد در مورد ایران بالاترین امتیاز مربوط به مولفه اثربخشی دولت و پایین¬ترین امتیاز مربوط به مولفه پاسخ¬گویی و حق اعتراض است. امتیاز ایران اختلاف زیادی با میانگین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) دارد. در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه نیز امتیاز ایران در شاخص اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، بالاتر از میانگین منطقه است، لیکن در چهار مولفه دیگر، پایین¬تر از میانگین منطقه قرار می¬گیرد. براساس نتایج فوق، پیشنهادهایی در محورهای شش¬گانه جهت بهبود وضعیت حکمرانی در ایران به مراجع سیاست¬گذار ارائه شده است.