مقاله


کد مقاله : 13980410190518

عنوان مقاله : استانداردسازی خدمات دولتی -ابراهیم صادقی، معاون امور مطالعات نظام¬ها و فناوری¬های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور نسترن علئی، رئیس گروه امور مطالعات نظام¬ها و فناوری¬های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 148

فایل های مقاله : 172 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه¬های اجرایی موظف شده¬اند استانداردهای ارائه خدمات خود را تدوین ¬نموده و به اطلاع مردم برسانند. در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، دوره اول (93-96) و دوره دوم (97-99) نیز در برنامه سوم، به استانداردسازی خدمات پرداخته¬ شده است. از سوی دیگر، با توجه به تکلیف مندرج در ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری، وضعیت استانداردسازی خدمات دستگاه¬های اجرایی به¬عنوان یک شاخص عمومی در ارزیابی عملکرد دستگاه¬های اجرایی لحاظ شده است. نتایج ارزیابی¬های انجام‌شده در طی این سال¬ها نشان می¬دهد متاسفانه اکثر دستگاه¬ها اقدامات قابل¬توجهی در این خصوص انجام ¬نداده و درنتیجه امتیاز مناسبی از این شاخص کسب نکرده¬اند. علاوه بر اینکه استانداردهای خدمات می¬تواند در حفظ کرامت مردم در نظام اداری و درنتیجه افزایش رضایت¬مندی آنان در تعامل با دستگاه¬های اجرایی، نقش بسیار مهمی داشته ¬باشد، در تحقق بندهای 17، 18 و 20 از سیاست¬های کلی نظام اداری و تحقق برنامه سوم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری نیز تاثیر بسیار مهم و جدی دارد. موضوع استانداردسازی خدمات، یکی از موضوعات مهم و اولویت¬دار در اصلاح نظام اداری و همچنین انجام تکالیف قانونی دستگاه¬های اجرایی است. در همین راستا، در این مقاله ابتدا مفهوم استاندارد و استاندارد خدمات تبیین شده و سپس اجزای استاندارد خدمات و مراحل تدوین استاندارد برای خدمات دولتی تشریح شده است و در انتها پس از مروری بر تجربه کشور استرالیا در حوزه تدوین استاندارد خدمات، جمع¬بندی ارائه شده است. توجه به این نکته نیز ضروری است که این مقاله با رویکرد مروری بر مفاهیم و تجارب حوزه استانداردسازی و با هدف آشناسازی متولیان امر در دستگاه¬های اجرایی تدوین شده است و این مستند، دستورالعمل مذکور در ردیف اول بند ج برنامه سوم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری که وظیفه تدوین آن به سازمان اداری و استخدامی کشور محول شده، نمی¬باشد. دستورالعمل مذکور در دست تهیه بوده و پس از نهایی شدن توسط سازمان ابلاغ خواهد گردید.