مقاله


کد مقاله : 13980410190517

عنوان مقاله : کار آفرینی سازمانی،گامی به سوی دولت کار آفرین-دکتر علی داوری، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 173

فایل های مقاله : 157 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

مدل سنتی مدیریت دولتی، طی دهه¬های اخیر جای خود را به دولت کارآفرین یا مدیریت دولتی نوین داده است. در رویکرد سنتی، کاهش نوآوري، قواعد و مقررات و سلسله‌مراتب دستورات، منجر به کاهش انعطاف¬پذیری سازمان¬های دولتی شده است. درنتیجه ضرورت به¬کارگیری یک رویکرد جدید در قالب دولت کارآفرین، با هدف استفاده از روش‌هاي بخش خصوصي، توجه به خروجی¬ها و پاسخ¬گويي به مشتريان و کاهش اندازه دولت مطرح شد. یکی از اقداماتی که سازمان¬های دولتی در رویکرد جدید می¬توانند به¬کار گیرند کارآفرینی سازمانی است که می¬تواند به شکل¬دهی رفتارهای نوآورانه، افزایش ریسک¬پذیری، تمرکز بر خروجی¬ها و نتایج در سازمان¬های دولتی و شکل¬گیری محیط کار و درنتیجه به نوآوری و رفتارهای کارآفرین کمک کند. بر این اساس، در این مقاله بعد از معرفی رویکردهای سنتی و نوین مدیریت دولتی و کارآفرینی سازمانی، در چارچوب یک پژوهش علمی- مروری، یک مدل کارآفرینی سازمانی شامل توانمندسازها، فرایند و نتایج معرفی شده است.