مقاله


کد مقاله : 13980410190515

عنوان مقاله : طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش دستگاههای اجرایی کشور-تیمور مرجانی استاديار گروه مديريت دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران ابوذر غلامعلی¬زاده دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 211

فایل های مقاله : 569 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

اکثر شرکت¬های بزرگ در بخش خصوصی به منظور به¬دست آوردن مزیت رقابتی، بقاء و شایستگی خود، به¬طور فعال در حال پیگیری، پذیرش و اجرای ابزارها و تکنیک¬های مدیریت دانش هستند. اما شواهد موجود در پیشینه موضوع نشان می¬دهد بخش دولتی همیشه در زمینه اقدامات مدیریت دانش عقب بوده است. در حال حاضر، دولت¬ها به اهمیت مدیریت دانش در سیاست¬گذاری و ارائه خدمات به مردم پی برده¬اند و بسیاری از دولت¬ها، مدیریت دانش را در دستور کار خود قرار داده¬اند. ایران نیز از این امر مستثنی نیست. با این وجود در زمینه اقدامات مدیریت دانش هنوز نوپا است. بررسی تجربیات کشورهای مختلف در زمینه مدیریت دانش در بخش دولتی می¬تواند تا حدود زیادی برای کشور ایران درس¬آموز باشد. در همین راستا، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه مدیریت دانش در بخش دولتی در سه طبقه کشورهای با تحقیق و توسعه قوی، کشورهای با تحقیق و توسعه متوسط و کشورهای با تحقیق و توسعه ضعیف انتخاب شدند. به منظور تحلیل تجربیات، از روش کیفی فراترکیب استفاده و تلاش شده است با استفاده از کدگذاری، مضمون¬های اصلی مدیریت دانش از تجربیات کشورها استخراج شود. مهم¬ترین ابعاد مدیریت دانش در بخش دولتی عبارتند از منابع انسانی و آموزش، زیرساخت فناورانه، فرهنگ سازمانی و رهبری، یادگیری و نوآوری، ساختار و فرآیندهای سازمانی. در همین راستا، مدلی مفهومی جهت استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی کشور ارائه و ابعاد آن تشریح شده است.