مقاله


کد مقاله : 13980225179409

عنوان مقاله : بررسي و تحليل جايگاه ايران در منطقه و جهان در پيمايش توسعه دولت الکترونيک سازمان ملل متحد -شراره بخت جو ، ناديا کلانتري ، سميرا همتي قره بلاغ

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 290

فایل های مقاله : 1/15 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

دولت الکترونيک يکي از مفاهيم رايج در دنیای امروز بوده و نتيجه کاربرد فناوري¬هاي اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتي می‌باشد. با توجه به مزاياي بسياري که دولت الکترونيک براي کشورها دارد، ارزيابي پيشرفت آن نیز اهميت زيادي پيدا کرده است. از اين رو در اين مقاله ضمن معرفی چارچوب ها و مدل هاي مختلف ارزيابي دولت الکترونيک، چارچوب ارزيابي سازمان ملل متحد بدليل جامعيت و پذيرش بالاي الگوی آن در سطح بين المللي ارائه شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل ارزيابي توسعه دولت الکترونيک سازمان ملل در سال 2018 نشان می‌دهد ايران توانسته است با 20 پله رشد، جايگاه خود را در شاخص توسعه دولت الکترونيکي نبست به سال 2016 ارتقا دهد. در شاخص مشارکت الکترونيک نيز ايران صعود 38 پله اي را تجربه کرده است. مقايسه ايران با کشورهاي منطقه نيز نشان داد کشور در حال حاضر جايگاه دهم منطقه را دارد. جهش صعودي ايران در شاخص هاي توسعه دولت الکترونيک و مشارکت الکترونيک حاکي از مناسب بودن سياست ها و برنامه هاي اجرايي در کشور طي چند سال اخير مي باشد. با اين حال، استفاده از تجارب کشورهاي برتر در اين حوزه مي‌تواند نقش بسزايي در توسعه دولت الکترونيک ايفا نمايد.