مقاله


کد مقاله : 13980225179408

عنوان مقاله : مدیریت استعداد در سازمان های دولتی ضرورت ها و الزامات - سیدصدرالدین صدری نوش آبادی رحمت الله پاکدل محمد محمدی

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 208

فایل های مقاله : 1/33 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پیش نیاز یک جامعه پیشرفته، برخورداری از سازمان¬های توسعه¬یافته است و سازمانها نیز قدرت و اقتدار واقعی خود را از منابع انسانی متخصص بدست می¬آورند. در این مقاله ضمن ارائه ادبیات نظری مدیریت استعداد در بخش دولتی، رویکردها و تجارب کشورهای مختلف در زمینه مدیریت استعداد در بخش دولتی ارائه شده است. در این مطالعه که به روش کتابخانه¬ای انجام شده است، فرایند مدیریت استعداد مشتمل بر چهار مرحله¬ی شناسایی، توسعه، ارزیابی و نگهداشت استعدادها است. همچنین تجارب هشت کشور در اجرای مدیریت استعداد در بخش دولتی از چهار منظر چارچوب اجرا (برنامه محور، نظام محور)، رویکرد (فراگیر، محدود)، اهداف و اجزاء برنامه به روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. جمع بندی ادبیات این حوزه نشان می دهد عدم استقرار نظام مدیریت استعداد در بخش دولتی ضمن ایجاد هزینه های مالی برای دولت ها، می تواند هزینه های غیرمالی مضاعفی نیز ایجاد کند. بطور کلی از مهمترین مزایای استقرار این نظام، تشخیص پست های کلیدی و توسعه شاغلین آن ها به منظور پرکردن شکاف شایستگی مدیریتی، نگهداری متخصصین کلیدی و استخراج فهرستی از نیاز سازمان های دولتی است. یافته ها نشان می دهد استقرار نظام مدیریت استعداد مبتنی بر قابلیت ها و مهارت های انسانی در سازمان های دولتی امکان پذیر است. علاوه بر این تبیین و تعیین وضع موجود از منظر قابلیت ها، مهارت ها، کمبودها و نیازها و همچنین اندازه گیری و پیگیری مستمر قابلیت های موجود در دستگاه های اجرایی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.