مقاله


کد مقاله : 13980223179337

عنوان مقاله : مدلی برای بلوغ دولت هوشمند؛ بستری برای اقتصاد مقاومتی-محمدرضا تقوا،سید محمدتقی تقوی فرد،علی معینی، محمدرضا زین الدینی

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 125

فایل های مقاله : 1/41 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

با همه تعاریفی که تاکنون از دولت هوشمند صورت گرفته است تعریف دقیقی از اجزا و ابعاد آن که دارای اجماع باشد وجود ندارد. به دلیل نو بودن مباحث دولت هوشمند به¬عنوان نسل جدید دولت الکترونیکی که توان بسترسازی اقتصاد مقاومتی را داراست، هنوز چارچوب و مدل مشخصی ارائه نشده است. هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد دولت هوشمند و تعیین مراحل بلوغ آن است. بنابراین تلاش شده است تا با روش فراترکیب به مطالعه نظام¬مند مستندات علمی مرتبط با بحث پرداخته و مدلی برای بلوغ دولت هوشمند ارائه شود. در پایان با استفاده از روش آنتروپی شانون شاخص¬های هر بعد، با توجه به مطالعات پیشین، رتبه¬بندی شده و با تجمیع و تعدیل مدل¬های مرتبط با پژوهش، مراحل بلوغ هر بعد تعیین می¬شود. مدل نهایی براساس مصاحبه عمیق با خبرگان مشخص می¬شود. نتیجه پژوهش نشان می¬دهد دولت هوشمند دارای شش بعد است: مدیریت و رهبری هوشمند، زیرساخت و فناوری هوشمند، تعامل هوشمند، خدمات هوشمند، محیط هوشمند و امنیت هوشمند. نتایج تحقیق نشان می¬دهد مدل ارائه شده در مقایسه با پژوهش¬های دیگر کامل¬تر و دارای دسته¬بندی مشخص می-باشد. این پژوهش اولین پژوهش به¬منظور رتبه¬بندی شاخص¬ها و ابعاد دولت هوشمند است.