مقاله


کد مقاله : 13980223179335

عنوان مقاله : مدل شایستگی‌های عمومی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور -سید صدرالدین صدری نوش آبادی،عمران رمضانی اردی،پریسا اصغری

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 1250

فایل های مقاله : 1/52 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

طراحي و اجراي نظام مناسب ارزیابی و ارتقاء شایستگی‌های عمومی مدیران کشور با ديدگاه سنجش، اصلاح و بهبود مستمر در سطوح مختلف مدیریتی ضروری است. پژوهش حاضر که با هدف طراحی مدل شایستگی‌های عمومی مدیران دستگاه‌های اجرایی با روش آمیخته اجرا شده است، در مرحله کیفی از روش دلفی براي دریافت دیدگاه‌ها و تایید خبرگان استفاده گردید و برای اعتباریابی مدل از روش پیمایشی بهره می¬برد. جمع¬بندی نظرات خبرگان تحقیق نشان می¬دهد می¬توان در دستگاه¬های اجرایی ابعاد شایستگی‌های عمومی مدیران را در قالب ابعاد فردی، ارتباطی، فکری- ذهنی، اجرایی و ارزشی دسته بندی کرد. همچنین نتایج مرحله کمی این تحقیق نشان می¬دهد شاخص‏های بعد فردی شامل (صبر و بردباری، همت و سخت‏کوشی، شجاعت و قاطعیت، اعتماد به نفس، توفیق‏طلبی، خودآگاهی، مسئولیت‏پذیری، و وجدان کاری) بعد ارتباطی شامل (تعاون و همکاری، تیم و شبکه‏سازی، مهارت ارتباطی، و مدیریت تعارض)، بعد فکری-ذهنی شامل (تغییرطلبی و تحول‏گرایی، آینده‏نگری و تفکر راهبردی، کل¬نگری و نگرش فرایندی، نوجویی و تفکر خلاق، قدرت پایش محیطی، رهبری و قدرت نفوذ)، بعد اجرایی شامل (برنامه‌ریزی و هماهنگی، نظارت و کنترل، مدیریت دانش، استعدادیابی و جانشین‏پروری، پیشگامی و پیشرو بودن) و بعد ارزشی شامل (پاکدستی و امانت‏داری، انصاف و عدالت‏جویی، اخلاص، صداقت و راستگویی، تواضع و فروتنی، پاسخگویی، ثابت¬قدمی و توکل، تعهد و تعلق سازمانی) برای سنجش شایستگی مدیران عملیاتی مناسب و قابل قبول هستند.