مقاله


کد مقاله : 13980223179334

عنوان مقاله : مفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام اداری -فرج ‏اله رهنورد،نوشین مومن کاشانی

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 543

فایل های مقاله : 1/84 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پژوهش‏های متعدد نشان می‏دهد بسیاری از کشورها با تاکید بر مفاهیم دولت باز و داده باز، برنامه‏هایی را برای بهبود حاکمیت و اصلاح نظام اداری خود طرح‏ریزی نموده‏اند تا به این وسیله دولت خود را در مقابل شهروندان؛ بازتر، پاسخگوتر، کاراتر و شفاف‏تر سازند. بررسی منابع معتبر داخلی نشان می‏دهد موضوع دولت باز کمتر مورد توجه اندیشمندان حوزه مدیریت دولتی و اداره امور عمومی قرار گرفته است. با توجه به نو بودن مفاهیم داده باز و دولت باز و خلأ پژوهشی و شکاف مطالعاتی در این حوزه، به¬کارگیری و پیاده‏سازی این مفاهیم در نظام اداری مستلزم انجام مطالعات تطبیقی، پژوهش‏های عمیق و بررسی‏های کارشناسی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است تا با توجه به شرایط و ساختار خاص کشور، خط‏مشی‏های مورد نیاز در این حوزه تدوین و اجرا گردد. مزایای دولت باز و راه¬کارهای مبتنی بر داده باز می‏تواند در حل چالش‏های حاکمیت و نظام اداری کشور مورد بهره‏برداری قرار گیرد. هدف از این مقاله، مروری بر مفاهیم دولت باز و داده باز است تا بر اساس مطالعات پیشین انجام شده، ابعاد دولت باز تبیین گردد، منافع و نقش این مفاهیم در تحول نظام اداری تصریح شود و در نهایت پیشنهاداتی در راستای بهره‏مندی از مزایای آن ارائه گردد.