جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 58
شماره 58 سال 16
بهار 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

صرف نظر از تفاوت های فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی؛ استفاده و گسترش فن آوری های پیشرفته، در حال تغییر نحوه زندگی، کار و تعامل انسان ها است. دولت در چنین شرایطی می تواند با تکیه بر کنش جمعی و گفتگومحور، رهبری مسئول و پاسخگو و با سیاست گذاران معتقد به حکمرانی مشارکتی، آینده مناسبی را برای شهروندان ترسیم کند. حکمرانی چابک، ابزاری برای اتحاد شهروندان، سازمان ها و سیاست گذاران، با هدف ایجاد مدل حکمرانی عمومی نوین برای مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. چنین ابزاری موجب صورت بندی سیاست های انطباق پذیر، انسان محور، جامع و پایدار می شود. اینکه حکمرانی چابک چیست و چه ویژگی هایی دارد، چه ابزارهایی می توان برای حکمرانی چابک متصور شد و چه رابطه ای بین سیاست گذاری عمومی و حکمرانی چابک وجود دارد، در این مقاله پیگیری شده است. از لحاظ روشی، این پژوهش، کیفی از نوع اسنادی تحلیلی است. با توجه به اینکه چنین موضوعی در حوزه سیاست گذاری عمومی به زبان فارسی مورد توجه قرار نگرفته است، این نوشتار می تواند نقش مهمی در بسط این مبحث در بافتار سازمان های دولتی ایران ایفا کند. همچنین این مقاله نشان داده است سازمان های دولتی ایران ناگزیرند به سمت حکمرانی چابک حرکت کنند.
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیاست¬گذاری عمومی، حکمرانی چابک، انقلاب صنعتی چهارم
پژوهش حاضر رابطه رهبري اصيل و سلامت سازماني را با توجه به نقش ميانجي گر سرمايه روان‌شناختی آن در بين كاركنان سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان بررسی کرده است. اين پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و جامعه آماری آن، کلیه کاركنان سازمان مركزي دانشگاه فرهنگیان است و بر اساس جدول مورگان، 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها نیز از سه پرسش نامه: پرسش نامه رهبری اصیل، سرمایه روان‌شناختی و سلامت سازمانی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ رهبری اصیل، سرمایه روان‌شناختی و سلامت سازمانی به ترتیب 91/0، 86/0 و 89/0 به دست آمد. جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها، از روایی صوری استفاده شد. در این تحقیق از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی برای رهبری اصیل، سرمایه روان‌شناختی و سلامت سازمانی استفاده شده است که توسط نرم‌افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است متغیر میانجی سرمایه روان‌شناختی، اثر به نسبت کاملی در رابطه بین رهبری اصیل و سلامت سازمانی دارد و رهبری اصیل با تاثیرگذاری بر سرمایه روان‌شناختی می تواند نقش بسزایی بر سلامت سازمانی داشته باشد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : رهبري اصيل، سلامت سازماني، سرمايه روان‌شناختی
تغییرات در ابعاد مختلف محیط، تغيير و تحول سازماني را اجتناب‌ناپذیر کرده است. این شدت و تنوع تغییرات محیطی، نياز مدیریت تحول سازمانی را به منظرها و روش های جدیدتری ضرورت بخشیده است. امروزه در باب تحلیل و تفسیر پیچیدگی رفتار انسان، به‌کارگیری منظر جدیدی بنام علوم اعصاب یا نوروساینس در حال فراگیری و گسترش است؛ هرچند که این حوزه در ابتدای مسیر خود است؛ اما ادعایی که دارد این است که عمیق تر و دقیق تر می تواند تبیین کننده افکار، احساس و رفتار انسان باشد. کاربرد دانش مغز در حوزه های اجتماعی ازجمله سازمان، شتاب فزاینده ای در دنیا پیدا کرده است و مباحث رهبری سازمانی نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین مولفه¬های تحول سازمانی، از این امر مستثنا نیست. رهبری سازمانی مبتنی بر علوم اعصاب یا نورولیدرشیپ می تواند در تعمیق تغییرات و اثربخشی تحولات سازمانی کاملا یاریگر باشد و با ایجاد محیط کاری سازگار با مغز، زمینه پذیرش و نهادینه سازی تحول سازمانی را هموارتر کند. مدل¬های مختلفی مانند مدل SCARF و TECH از زمره مدل های نورولیدرشیپ هستند که ظرفیت ایجاد اثربخشی در تحول سازمانی را دارند. در این مقاله مدل TECH که دارای ابعاد اعتمادآفرینی، همدلی، ثبات‌آفرینی و امیدآفرینی است بیشتر مورد تبیین قرار می گیرد. این مطالعه از نوع مطالعات مروری و توصیفی و از شاخه اکتشافی بوده که سعی در معرفی دیدگاهی جدید به رهبری تحول سازمانی دارد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : علوم اعصاب، نورولیدرشیپ، تحول سازمانی
يكي از مهم‌ترین ابزارهاي ارزيابي و مقايسه شرايط حاكم بر فعاليت¬هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و ... کشورها، رتبه¬بندي آنها بر اساس شاخص هايي است كه توسط موسسات بین‌المللی تدوين مي شوند. اين ابزارها با بررسي و شناسايي وضعيت موجود و شرايط حاكم بر کشورها اقدام به مقايسه آنها نموده و درعین‌حال به معرفی معيارهاي علمي و موثر در حوزه تصميم‌سازي و اجرا می‌پردازند. هدف از این پژوهش، ارائه یک سازوکار علمی در محاسبه نمره ای مشخص از عملکرد کشور در هریک از محورهای اولویت دار از شاخص های بین المللی در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان است. برای این منظور، ابتدا با بررسی بانک های اطلاعاتی جهانی، نمرات اولیه کشور، شناسایی و ماتریس مربوطه تکمیل شد.؛ سپس با به‌کارگیری تکنیک آنتروپی شانون ، شاخص های هر محور وزن دهی شدند و درنهایت با ضرب وزن های محاسبه‌شده در ماتریس بی مقیاس شده هر محور، عملکرد نهایی کشور، میانگین منطقه و میانگین جهان محاسبه شدند. در انتها با ترسیم نمودار مقایسه عملکرد نهایی سه عنوان ذکرشده، محورهایی که کشور در آن عملکرد بهتر و یا ضعیف¬تری نسبت به منطقه و جهان داشت به وضوح آشکار گردید.
DOI : 0
کلمات کلیدی : : ارزیابی عملکرد، شاخص¬های ارزیابی استراتژیک، تکنیک آنتروپی شانون

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیر مسئول :جمشید انصاری
سردبیر :رحمت اله پاکدل
هیئت تحریریه :
بهزاد ابوالعلایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد ابویی اردکان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید پسران قادر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان مديريت صنعتی و مراکز آموزش عالی
علی اصغر پورعزت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی پیران نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عباسعلی حاجی کریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
عمران رمضانی رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
بهروز زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میرعلی سید نقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی شامی زنجانی عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه تهران
سید علی صدرالسادات
سید احمد طباطبایی مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
حسن عابد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرهاد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
ابوالحسن فقیهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرین قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رحمت الله قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اله قنبری رئیس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مهدی مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
رضا واعظی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نورمحمد یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده