جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 57
شماره 57 سال 15
زمستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

اکثر شرکت¬های بزرگ در بخش خصوصی به منظور به¬دست آوردن مزیت رقابتی، بقاء و شایستگی خود، به¬طور فعال در حال پیگیری، پذیرش و اجرای ابزارها و تکنیک¬های مدیریت دانش هستند. اما شواهد موجود در پیشینه موضوع نشان می¬دهد بخش دولتی همیشه در زمینه اقدامات مدیریت دانش عقب بوده است. در حال حاضر، دولت¬ها به اهمیت مدیریت دانش در سیاست¬گذاری و ارائه خدمات به مردم پی برده¬اند و بسیاری از دولت¬ها، مدیریت دانش را در دستور کار خود قرار داده¬اند. ایران نیز از این امر مستثنی نیست. با این وجود در زمینه اقدامات مدیریت دانش هنوز نوپا است. بررسی تجربیات کشورهای مختلف در زمینه مدیریت دانش در بخش دولتی می¬تواند تا حدود زیادی برای کشور ایران درس¬آموز باشد. در همین راستا، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه مدیریت دانش در بخش دولتی در سه طبقه کشورهای با تحقیق و توسعه قوی، کشورهای با تحقیق و توسعه متوسط و کشورهای با تحقیق و توسعه ضعیف انتخاب شدند. به منظور تحلیل تجربیات، از روش کیفی فراترکیب استفاده و تلاش شده است با استفاده از کدگذاری، مضمون¬های اصلی مدیریت دانش از تجربیات کشورها استخراج شود. مهم¬ترین ابعاد مدیریت دانش در بخش دولتی عبارتند از منابع انسانی و آموزش، زیرساخت فناورانه، فرهنگ سازمانی و رهبری، یادگیری و نوآوری، ساختار و فرآیندهای سازمانی. در همین راستا، مدلی مفهومی جهت استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی کشور ارائه و ابعاد آن تشریح شده است.
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت دانش، بخش دولتی، مطالعه تطبیقی
مدل سنتی مدیریت دولتی، طی دهه¬های اخیر جای خود را به دولت کارآفرین یا مدیریت دولتی نوین داده است. در رویکرد سنتی، کاهش نوآوري، قواعد و مقررات و سلسله‌مراتب دستورات، منجر به کاهش انعطاف¬پذیری سازمان¬های دولتی شده است. درنتیجه ضرورت به¬کارگیری یک رویکرد جدید در قالب دولت کارآفرین، با هدف استفاده از روش‌هاي بخش خصوصي، توجه به خروجی¬ها و پاسخ¬گويي به مشتريان و کاهش اندازه دولت مطرح شد. یکی از اقداماتی که سازمان¬های دولتی در رویکرد جدید می¬توانند به¬کار گیرند کارآفرینی سازمانی است که می¬تواند به شکل¬دهی رفتارهای نوآورانه، افزایش ریسک¬پذیری، تمرکز بر خروجی¬ها و نتایج در سازمان¬های دولتی و شکل¬گیری محیط کار و درنتیجه به نوآوری و رفتارهای کارآفرین کمک کند. بر این اساس، در این مقاله بعد از معرفی رویکردهای سنتی و نوین مدیریت دولتی و کارآفرینی سازمانی، در چارچوب یک پژوهش علمی- مروری، یک مدل کارآفرینی سازمانی شامل توانمندسازها، فرایند و نتایج معرفی شده است.
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی سازمانی، دولت کارآفرین
در ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه¬های اجرایی موظف شده¬اند استانداردهای ارائه خدمات خود را تدوین ¬نموده و به اطلاع مردم برسانند. در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، دوره اول (93-96) و دوره دوم (97-99) نیز در برنامه سوم، به استانداردسازی خدمات پرداخته¬ شده است. از سوی دیگر، با توجه به تکلیف مندرج در ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری، وضعیت استانداردسازی خدمات دستگاه¬های اجرایی به¬عنوان یک شاخص عمومی در ارزیابی عملکرد دستگاه¬های اجرایی لحاظ شده است. نتایج ارزیابی¬های انجام‌شده در طی این سال¬ها نشان می¬دهد متاسفانه اکثر دستگاه¬ها اقدامات قابل¬توجهی در این خصوص انجام ¬نداده و درنتیجه امتیاز مناسبی از این شاخص کسب نکرده¬اند. علاوه بر اینکه استانداردهای خدمات می¬تواند در حفظ کرامت مردم در نظام اداری و درنتیجه افزایش رضایت¬مندی آنان در تعامل با دستگاه¬های اجرایی، نقش بسیار مهمی داشته ¬باشد، در تحقق بندهای 17، 18 و 20 از سیاست¬های کلی نظام اداری و تحقق برنامه سوم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری نیز تاثیر بسیار مهم و جدی دارد. موضوع استانداردسازی خدمات، یکی از موضوعات مهم و اولویت¬دار در اصلاح نظام اداری و همچنین انجام تکالیف قانونی دستگاه¬های اجرایی است. در همین راستا، در این مقاله ابتدا مفهوم استاندارد و استاندارد خدمات تبیین شده و سپس اجزای استاندارد خدمات و مراحل تدوین استاندارد برای خدمات دولتی تشریح شده است و در انتها پس از مروری بر تجربه کشور استرالیا در حوزه تدوین استاندارد خدمات، جمع¬بندی ارائه شده است. توجه به این نکته نیز ضروری است که این مقاله با رویکرد مروری بر مفاهیم و تجارب حوزه استانداردسازی و با هدف آشناسازی متولیان امر در دستگاه¬های اجرایی تدوین شده است و این مستند، دستورالعمل مذکور در ردیف اول بند ج برنامه سوم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری که وظیفه تدوین آن به سازمان اداری و استخدامی کشور محول شده، نمی¬باشد. دستورالعمل مذکور در دست تهیه بوده و پس از نهایی شدن توسط سازمان ابلاغ خواهد گردید.
DOI : 0
کلمات کلیدی : 1- استاندارد 2- استاندارد خدمت 3- خدمات دولتی
حکمرانی خوب، رویکردی در مباحث توسعه و اداره امور عمومی است که نزدیک به سه دهه از طرح آن می¬گذرد و بر توازن فعالیت¬ها بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تاکید دارد. این مقاله باهدف بررسی و تحلیل داده¬های شاخص جهانی حکمرانی که توسط بانک جهانی در سال 2018 منتشر شده، تدوین گردیده است. داده¬های شاخص جهانی حکمرانی در بازه زمانی 1996 تا 2017 و در قالب شش مولفه پاسخ¬گویی و حق اعتراض، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد ارائه شده است. داده¬های فوق در این مقاله با استفاده از روش¬های آمار توصیفی و به کمک نرم¬افزار اکسل در چند بخش تحلیل شده است. بخش اول به معرفی کشورهای دارای بالاترین و پایین¬ترین امتیاز در مولفه¬ها، بخش دوم به بررسی وضعیت کشورهای عضو سازمان همکاری¬های اقتصادی و توسعه، بخش سوم به بررسی وضعیت کشورهای حوزه سند چشم¬انداز و بخش چهارم به بررسی وضعیت ایران در شاخص سال 2017 اختصاص یافته است. نتایج تحلیل¬ها نشان داد در مورد ایران بالاترین امتیاز مربوط به مولفه اثربخشی دولت و پایین¬ترین امتیاز مربوط به مولفه پاسخ¬گویی و حق اعتراض است. امتیاز ایران اختلاف زیادی با میانگین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) دارد. در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه نیز امتیاز ایران در شاخص اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، بالاتر از میانگین منطقه است، لیکن در چهار مولفه دیگر، پایین¬تر از میانگین منطقه قرار می¬گیرد. براساس نتایج فوق، پیشنهادهایی در محورهای شش¬گانه جهت بهبود وضعیت حکمرانی در ایران به مراجع سیاست¬گذار ارائه شده است.
DOI : 0
کلمات کلیدی : حکمرانی خوب، بانک جهانی، ایران، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، کشورهای حوزه سند چشم¬انداز

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیر مسئول :جمشید انصاری
سردبیر :رحمت اله پاکدل
هیئت تحریریه :
بهزاد ابوالعلایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد ابویی اردکان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید پسران قادر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان مديريت صنعتی و مراکز آموزش عالی
علی اصغر پورعزت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی پیران نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عباسعلی حاجی کریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
عمران رمضانی رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
بهروز زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میرعلی سید نقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی شامی زنجانی عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه تهران
سید علی صدرالسادات
سید احمد طباطبایی مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
حسن عابد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرهاد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
ابوالحسن فقیهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرین قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رحمت الله قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اله قنبری رئیس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مهدی مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
رضا واعظی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نورمحمد یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده