جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 59
شماره 59 سال 17
تابستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

مسئله اندازه بهینه دولت یکی از کهن‌ترین مجادلات تاریخی میان بسیاری از اندیشمندان حوزه حکمرانی جوامع بوده و نظرات متنوعی در طیف گسترده میان دولت حداقلی و حداکثری مطرح و تئوریزه شده است. این در حالی است که تفکر حسن و قبح ذاتی دولت بزرگ یا کوچک اساسا برداشتی نادرست از مسئله اندازه دولت است و آنچه از اهمیت و اولویت برخوردار است، اثربخشی و کارآمدی دولت بوده و تحقق آن در گرو استخراج نقشه حکمرانی کشور، متناسب با شرایط و نیازمندی‌های خاص کشور است. به نظر می‌رسد یکی از علل تجویز نُسَخ عمومی و کلی در تبیین اندازه بهینه دولت‌ها کم‌توجهی به ابعاد و مولفه‌های گوناگون اندازه دولت است. در صورت وجود نگاهی جامع به مسئله اندازه دولت، امکان تجویز توصیه‌های سیاستی مشخص در ارتباط با هر یک از ابعاد و مولفه‌های اندازه دولت متناسب با شرایط کشور پدید می‌آید. مقاله حاضر درصدد نمایش تصویری روشن از ابعاد و ملاحظات مسئله اندازه دولت است تا از این رهگذر، درک صحیحی از مفهوم اندازه دولت حاصل شود. بر این اساس اهم ملاحظات سنجش و مقایسه اندازه دولت‌ها با تمرکز بر شرایط ایران در قالب مولفه های شش‌گانه ابعاد بودجه‌ای، غیر بودجه‌ای، تصدی‌گری، منابع انسانی دولت، یارانه حامل‌های انرژی، نرخ ارز و سطوح مختلف دولت دسته‌بندی و مطرح می‌شود.
DOI : 0
کلمات کلیدی : اندازه دولت، ابعاد بودجه‌ای، تصدی‌گری، منابع انسانی
ازآنجایی‌که اثربخشي سازماني از مفاهيم مطلوب مديران می¬باشد، ويژگي سازمان اثربخش می‌تواند با توجه به اهداف، ماموریت‌ها و فرهنگ‌های مختلف به‌صورت متفاوت تعريف شود. اين مقاله قصد دارد در فرهنگ سازماني بوروکراتیک، مديريت منابع انساني اثربخش را در بخش دولتي متناسب‌سازی کند. در اين تحقيق براي گردآوري داده‌ها از روش‌های كمي و كيفي استفاده شده و از ابزارهاي پرسشنامه و مصاحبه در گردآوري داده‌ها استفاده می‌شود. جامعه آماري موردنظر، خبرگان دانشگاهي با تخصص مديريت منابع انساني و خبرگان سیاست‌گذار در زمينه مديريت منابع انساني در نظام اداري كشور می‌باشند و نمونه آماري به تعداد 50 نفر از خبرگان دانشگاهي و كارشناسان خبره در امور اداري و استخدامي كشور انتخاب شده است. براي تجزیه‌وتحلیل داده‌های كمي حاصل از پرسشنامه، از الگوريتم اجراي تكنيك دلفي فازي و در تجزیه‌وتحلیل داده‌های كيفي حاصل از مصاحبه نيز از تكنيك تحليل مضمون استفاده شده است. در پايان می‌توان نتیجه گرفت علی¬رغم مواد قانونی موجود در بخش دولتی در خصوص اجرای استراتژی پدرانه در فرهنگ سازمانی بوروکراتیک در شاخص‌های هماهنگی و انسجام، توافق سازمانی و توجه به ارزش‌های بنیادین سازمانی باید بستر قانونی مناسب‌تری تدوین و تصویب شود تا بتوان در این نوع فرهنگ به اثربخشی مدیریت منابع انسانی و درنهایت اثربخشی سازمانی دست پیدا کرد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : مديريت منابع انساني اثربخش، فرهنگ سازماني بوروکراتیک، نظام ورود منابع انساني، نظام نگهداري منابع انساني، نظام خروج منابع انساني
پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای وضعیت موجود و مطلوب عوامل موثر در ارتقاء نظام سلامت اداری انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، مدیران و کارکنان شعبه مرکزی اداره گمرک شهر تهران می‌باشد. بر اساس فرمول کوکران و طبق روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، تعداد 235 پرسشنامه توزیع شده است. پژوهش به لحاظ هدف، توصیفی؛ از منظر روش، پیمایشی و به لحاظ مخاطب‌شناسی، کاربردی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد نظام سلامت اداری مبتنی بر مدل سازمان ملل استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری نشان می دهد تنها میان وضع موجود و وضع مطلوب، عوامل اعتماد و ارزش برابری اخلاقی، اختلاف معناداری وجود ندارد. همچنین بر اساس سنجش وضع موجود عوامل سطوح بالای سازمانی، پاسخگویی کارکنان، تضاد، کنترل اثربخشی، تاثیر کارکنان، رفتارهای مخاطره‌آمیز، پیروی شعبه‌ها، کفایت آموزش و مدیریت عملکرد، از شرایط مطلوبی برخوردار بوده‌اند. از سویی، عامل تضادها در وضعیت موجود سازمان از بیشترین میزان اهمیت و عامل حقوق مدیران از کمترین میزان اهمیت در میان پاسخگویان جامعه آماری این پژوهش شناسایی شده‌اند.
DOI : 0
کلمات کلیدی : سلامت اداری، عملکرد، سازمان‌های دولتی
با توجه به اهمیت مباحث اخلاق در پی جهانی‌شدن اقتصاد و به‌خصوص اخلاق کار، مطالعه محققان و متخصصین بر شناسایی عوامل موثر در پیاده‌سازی و اجرای اخلاق کار در سازمان‌ها متمرکز شده است و از مکانیسم‌هایی جهت برانگیزش رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها بهره می‌گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کلیدی موثر در پیاده‌سازی اخلاق کار، از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- مطالعه موردی است. سطح تحلیل در این تحقیق فرد است و جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می¬باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 245 نفر محاسبه و پرسشنامه مربوطه در یک دوره زمانی 1 ماهه توزیع و تعداد 232 پرسشنامه کامل جمع‌آوری و وارد فرآیند تحقیق شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده انجام و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بود. روایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تایید واقع شده است و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرون باخ محاسبه و تائید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار Spss و Lisrel استفاده شده است. نتايج مدل‌سازی تحلیل مسیر، نشان می¬دهد کدهای اخلاقی، رهبری اخلاقی، فرهنگ اخلاقی، جو اخلاقی، برنامه‌های اخلاقی و آموزش اخلاقی بر پیاده‌سازی اخلاق کار تاثیر مثبتی دارند. در این تحقیق، اثر دو متغیر جو اخلاقی و رهبری اخلاقی قوی‌تر از سایر عامل‌ها است. این مقاله مزایای اخلاق کار در سازمان را نشان می‌دهد و دربرگیرنده مفاهیمی برای توسعه اخلاق کار در سازمان‌ها است.
DOI : 0
کلمات کلیدی : اخلاق کار، رهبری اخلاقی، فرهنگ اخلاقی، آموزش اخلاقی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیر مسئول :جمشید انصاری
سردبیر :رحمت اله پاکدل
هیئت تحریریه :
بهزاد ابوالعلایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد ابویی اردکان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید پسران قادر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان مديريت صنعتی و مراکز آموزش عالی
علی اصغر پورعزت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی پیران نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عباسعلی حاجی کریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
عمران رمضانی رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
بهروز زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میرعلی سید نقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی شامی زنجانی عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه تهران
سید علی صدرالسادات
سید احمد طباطبایی مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
حسن عابد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرهاد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
ابوالحسن فقیهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرین قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رحمت الله قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اله قنبری رئیس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مهدی مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
رضا واعظی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نورمحمد یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده