جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 60
شماره 60 سال 17
پاییز - زمستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی، همسویی استراتژی کسب‌وکار و اقدامات منابع انسانی است؛ به بیان دیگر، اگر اقدامات منابع انسانی به‌گونه‌ای طراحی شوند که همسو با استراتژی سازمان باشند، می¬توانند برای سازمان ارزش ایجاد کنند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف طراحی روشی برای همسویی استراتژی سازمان و اقدامات منابع انسانی سازمان با روش پژوهش علمِ طراحی انجام شد. طبق این روش بعد از شفاف¬سازی مسئله، پیشنهادی برای حل آن ارائه می¬شود، سپس باید توسعه و اجرایی شده و در نهایت ارزیابی شود. بر این اساس با مطالعه ادبیات پژوهش، روشی برای همسویی پیشنهاد و در یک سازمان پیاده¬سازی شد. داده¬ها در پنج مرحله گردآوری و تحلیل شدند. برای تشخیص استراتژی سازمان از مطالعه مستندات و تکنیک تحلیل تِم استفاده شده است؛ سپس قابلیت¬های سازمانی در مصاحبه با 7 نفر از خبرگان مشخص شد. فرایندهای استراتژیک و مشاغل استراتژیکِ متناظر با هر قابلیت نیز در مصاحبه با 2 نفر از خبرگان و مطالعه روش¬ها و دستورالعمل¬های سازمان نهایی گردید. برای تعریف نیم¬رُخ شایستگی مشاغل استراتژیک از روش دیکوم استفاده شده است. درنهایت با توجه به شایستگی¬ها، اقدامات منابع انسانی طراحی و پس از پیاده¬سازی این روش در سازمان، در گام آخر پژوهش علم طراحی، با کمک گروه کانونی روش همسویی استراتژیکِ پیشنهادی ارزیابی گردید.
نغمه عبادی - محمد ابویی اردکان
DOI : 0
کلمات کلیدی : قابلیت های سازمانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، همسویی منابع انسانی، نیمرُخ شایستگی
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک و با توجه به نقش میانجی چابکی سرمایه انسانی در بانک انصار انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک و تعداد 603 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله‌ای و فرمول کوکران به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده¬های پژوهش از سه پرسشنامه چابکی استراتژیک¬، سرمایه انسانی و چابکی سرمایه انسانی و برای پایایی پرسشنامه¬ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (چابکی استراتژیک «879/0»، سرمایه انسانی «876/0» و چابکی سرمایه انسانی «875/0»). همچنین به‌منظور روایی پرسشنامه¬ها از تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شده است. به‌منظور تحلیل داده¬ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل¬یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته¬های پژوهش رابطه بین سرمایه انسانی، چابکی سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک را تایید کرده است. همچنین خروجی مدل¬یابی معادلات ساختاری نشان می¬دهد سرمایه انسانی به‌صورت غیرمستقیم و با واسطه چابکی سرمایه انسانی با چابکی استراتژیک سازمان رابطه دارد. بر این اساس می¬توان نتیجه گرفت توسعه، تسهیم و به‌کارگیری اطلاعات، دانش، مهارت و تخصص کارکنان، منجر به چابکی استراتژیک سازمان¬ها خواهد شد.
محمد جوربنیان - کیوان مرادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سرمایه انسانی، چابکی سرمایه انسانی، چابکی استراتژیک
در عصری زندگی می‌کنیم که از آن به‌عنوان عصر دیجیتال یاد می‌شود. فناوری‌های دیجیتال نقشی تحول‌آفرین در زندگی داشته و به¬شکل قابل‌توجهی در شیوه زیستن، کسب‌وکار و ارتباطات تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت تحول دیجیتال در عصر حاضر برای رشد و بقای کسب¬وکارها، به¬کارگیری اقداماتی برای حرکت در این مسیر لازم است. ایجاد محیط کار دیجیتال ازجمله اقداماتی است که سازمان¬های پیشرو از آن برای بهبود عملکرد کارکنان خود در محیط کاری و خلق تجارب جذاب برای آنها بهره می¬گیرند. تمرکز محیط‌های کاری آینده به‌جای مکان و زمان انجام کارها، روی چگونگی انجام آنها، انتظارات کارکنان و ایجاد تجارب بهتر کاری است. محیط کار دیجیتال، بستری برای توجه به انتظارات کارکنان، ایجاد ارتباط مستمر بین آنها و سازمان‌دهی پیرامون ابعاد مختلف محیط‌های کاری، نظیر فرهنگ سازمانی، شیوه¬های حکمرانی، زیرساخت فناوری و فرایندهای عملیاتی خواهد بود. با توجه به شکاف پژوهشی موجود در زمینه موضوع مورد تحقیق و عدم مفهوم‌سازی مناسب در ادبیات دانشگاهی و همچنین دیدگاه‌های پراکنده نسبت به محیط کار دیجیتال در صنعت و اسناد حرفه‌ای، پژوهش حاضر با بهره¬گیری از روش فراترکیب و مصاحبه با خبرگان این حوزه، سعی در مفهوم¬سازی محیط کار دیجیتال در سازمان‌ها دارد. در نتایج نهایی این پژوهش با ارائه تعریفی از محیط کار دیجیتال که مقوله‌های مختلفی در آن در نظر گرفته ‌شده‌اند برای مفهوم‌سازی این پدیده تلاش شده است.
علیرضا نبوتی - مهدی شامی زنجانی - آرین قلی پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : تجربه کارکنان، تحول دیجیتال، محیط کار دیجیتال
تحقیق حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و اجرای سنجه الکترونیکی رضایتمندی کارکنان در شرکت آب و فاضلاب روستائی استان فارس بر روی نمونه ای از 154 نفر کارکنان این شرکت انجام شد. چارچوب نظری این تحقیق، با بهره‏گیری از نظریه های فرایندی، کاربردی و محتوایی رضایت کارکنان شکل گرفته است. روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی سیستماتیک، اعضای نمونه آماری انتخاب شده و به پرسشنامه الکترونیک رضایتمندی کارکنان طراحی شده در شرکت آبفاروستایی استان فارس، پاسخ دادند. پس از جمع‏آوری داده ها، از نرم افزار SPSS ویراست 24، برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و از نرم افزار LISREL ویراست 8/8، برای انجام تحلیل عاملی تأییدی، استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با الگو گرفتن از رویکرد کلی و چندوجهی اسپکتور (2003)، ساختار عاملی رضایت کارکنان شرکت آبفاروستایی استان فارس دارای تعداد 27 گویه در 6 عامل مجزا و یک وجه کلی می باشد؛ که عامل حقوق و مزایا، با داشتن بیشترین سهم در تبیین رضایتمندی کارکنان به عنوان عامل اول و عوامل ترفیع و پاداش، همکاران، محیط کار، شغل و سمت و قوانین و مقررات، به ترتیب در جایگاه های بعد قرار دارند. سپس، روایی محتوایی، روایی سازه، روایی همگرا و پایایی این ابزار مورد تأیید قرار گرفت و با توجه به نتایج تحقیق، تلویحاتی برای بهبود شاخص های رضایتمندی کارکنان ارائه شد.
محمدحسین متشرعی - سمیه درویش زاده - علی نقی دهقانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : رضایت کارکنان، رضایت شغلی، تحلیل عاملی، شرکت آب و فاضلاب روستایی
در سازمان‌ها و صنایع امروزی، دلایل زیادی وجود دارد که نشان می¬دهد تصمیم¬گیری در حوزه منابع انسانی با ملاحظات متعدد اخلاقی، اجتماعی و قانونی همراه است و این مسئله، پژوهش در این حوزه را موجه می¬سازد. هدف از این پژوهش، بررسی مدل‌های تصمیم¬گیری در مدیریت منابع انسانی در صنایع دانش‌بنیان است. تمرکز این تحقیق روی کشف یافته‌های جدید به‌عنوان فرایندی برای تصمیم¬گیری و ادغام آن به‌عنوان یک زمینه شغلی برای مدیریت منابع انسانی است. اين مطالعه کیفی، ادراک و تجارب متخصصين منابع انساني مشغول به کار در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را مورد بررسي قرار داده ¬¬است. جمعیت این مطالعه، از متخصصین عضو منابع انسانی از چندين شرکت دانش‌بنیان حرفه‌ای مرتبط و قوی تشکیل شده است که به نیازهای متخصصین منابع انسانی می‌پردازد. برای جمع‌آوری داده¬های تحقیق، از پرسش‌های استقرائی (بسته) و قياسي (باز) به‌عنوان بخشی از پروتکل مصاحبه استفاده شد. مصاحبه‌های تحقیق به صورت عمیق و با استفاده از تکنیک نردبانی انجام شد. درنهایت نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل تم و با توجه به چهار گونه ادراک، تجربه، آثار و پیامد متخصصین، 19 تم¬ فرعی و 9 تم اصلی که عبارتند از: اقدامات غیر اثربخش مدیریت منابع انسانی، هدر رفت منابع سازمانی، خلاقیت سازمانی،/عدم درگیرسازی شغلی، افزایش رفتارهای منفی در محیط کاری/ ترک خدمت نیروی انسانی، افت توانمندسازی نیروی انسانی/ افت سرمایه روان‌شناختی، عدم دستیابی به چشم-اندازهای سازمانی را نشان داد.
حسن بودلایی - محمدحسین کناررودی - آذین رحیم لی
DOI : 0
کلمات کلیدی : رویکرد کیفی، مدل تصمی مگیری، مدیریت منابع انسانی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیر مسئول :جمشید انصاری
سردبیر :رحمت اله پاکدل
هیئت تحریریه :
بهزاد ابوالعلایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد ابویی اردکان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید پسران قادر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان مديريت صنعتی و مراکز آموزش عالی
علی اصغر پورعزت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی پیران نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عباسعلی حاجی کریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
عمران رمضانی رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
بهروز زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میرعلی سید نقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی شامی زنجانی عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه تهران
سید علی صدرالسادات
سید احمد طباطبایی مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
حسن عابد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرهاد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
ابوالحسن فقیهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرین قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رحمت الله قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اله قنبری رئیس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مهدی مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
رضا واعظی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نورمحمد یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده