جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 63
شماره 63 سال 3
پاییز 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

امروزه دانش کارکنان مزیت رقابتی عمده و مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها است. ازاین‌رو مدیریت این سرمایه‌های دانشی و دانش‌گران سازمانی در اولویت اقدامات بسیاری از سازمان‌ها قرار گرفته است. وزارت نیرو نیز در سال 1388 با طرح جامع یکپارچه‌سازی نظام مدیریت دانش و پس از آن در سال 1390 با تشکیل کمیته راهبری و با هدف الگوبرداری و تعمیم یک مدل معتبر، استقرار نظام مدیریت دانش را در دستور کار قرار داده است. فعالیت‌های منظم و انسجام‌یافته در این خصوص پس از حضور دبیرکل سازمان بهره‌وری آسیایی و تنظیم توافقنامه استفاده از خدمات کارشناسی این سازمان در سال 1395 آغاز گردید. با توجه به تمهیدات فوق هدف از پژوهش حاضر بررسی سطح آمادگی مدیریت دانش در شرکت توزیع برق به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو است. پژوهش حاضر به لحاظ مخاطب استفاده‌کننده از آن، جزو پژوهش‌های کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. در این پژوهش پس از استخراج شاخص‌ها از نرخ روایی محتوا برای اعتبارسنجی استفاده شده است. در ابتدا با بررسی پیشینه‌ها تعداد 71 شاخص برای بررسی زیرساخت و فرآیند شناسایی شد که پس از توزیع 30 پرسشنامه برای اعتبارسنجی میان خبرگان، تعداد 14 شاخص حذف و 57 شاخص دیگر به‌صورت پرسشنامه‌ای برای بررسی وضعیت موجود توزیع گردید. از مهمترین نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد میانگین سطوح آمادگی فناوری، منابع انسانی و رهبری بیشترین امتیاز را در میان زیرساخت‌ها کسب نموده‌اند و کمترین امتیاز مربوط به زیرساخت‌های فرهنگ و ساختار رسمی سازمان است. در خصوص شاخص‌ها نیز ضعیف‌ترین شاخص‌ها ضعف در اعتماد کارکنان به یکدیگر و ساختار با رسمیت بالا می‌باشد.
حامد رحمانی - داوود خدادادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت دانش ، زیرساخت مدیریت دانش ، بلوغ دانشی سازمان ، شرکت توزیع برق ،
آموزش از مهمترین عوامل تعیینکننده رفاه اجتماعی و به‌عنوان يكي از اهداف مهم تمام كشورها شناخته شده است. تامین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی است. سرمایهگذاری آموزشی از یک‌سو قابلیتهای نیروی انسانی را ارتقاء میبخشد و از سوی دیگر، نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوریهای جدید تولید مهیا میسازد و به‌این‌ترتیب راه رفاه اجتماعی را برای کشورها هموار میکند. از اینرو هدف مطالعه حاضر بررسی نقش آموزش نیروی انسانی در رفاه اجتماعی کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2018- 2007 با استفاده از روش پانل پویا مبتنی بر روش تعمیم‌یافته گشتاورها است. نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت و معناداری میان رفاه اجتماعی و آموزش نیروی انسانی وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش آموزش نیروی انسانی، رفاه اجتماعی نیز افزایش مییابد. همچنین نتایج آزمون سارگان و خودهمبستگی آرلانو - بوند به ترتیب نشان میدهد ابزارها با عامل اخلال فاقد همبستگی هستند و مدل در تفاضل مرتبه اول خطا فاقد خودهمبستگی است. نتایج آزمون علیت تودا و یاماماتو نشان میدهد یک رابطه یک‌طرفه از شاخص آموزش نیروی انسانی به رفاه اجتماعی وجود دارد.
ابراهیم قائد - مهدی خداپرست مشهدی - محسن راجی اسدآبادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش نیروی انسانی ، رفاه اجتماعی ، علیت تودا و یاماموتو ، پانل پویا ، کشورهای عضو اوپک
این مقاله کارکردهای اساسی و چارچوب تصمیم‌گیری شامل شناخت، ارتباط، هماهنگی و کنترل، در شرایط بحران کرونا را مورد بررسی قرار می‌دهد. این چارچوب برای تصمیم‌گیری در شرایط بحران در کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، ایتالیا و ایالات‌متحده به‌کار رفته است؛ کشورهایی که مقامات دولتی آنها با چگونگی شناسایی و روش‌های کنترل و پاسخ به این تهدید مرگبار و نامرئی مواجه هستند. نویسندگان مقاله بر ایجاد توازن میان جلوگیری از انتقال ویروس، محافظت از سلامت عمومی و کاهش خسارت اقتصادی تاکید می‌کنند. پیامدهای ناشی از این بحران، زمینه را برای تصمیم‌گیری بهتر و سرمایه‌گذاری در یک سیستم زیرساخت جهانی اطلاعات به منظور مدیریت تهدیدات گسترده و حوزه‌های چند رشته‌ای نظیر سلامت، اقتصاد و پایداری جامعه جهانی مهیا می‌سازد. نتایج مقاله حاکی از آن است که ارتباطات به موقع و معتبر که توسط برنامه‌ریزی صحیح پشتیبانی شده منجر به شکل¬گیری یک شناخت جمعی می‌شود. کارکنان آموزش‌دیده، فناوری مناسب و رهبری جسورانه، با تقویت این شناخت جمعی اقدامات هماهنگ شده را برای کنترل یک بحران جهانی گسترده امکان‌پذیر می‌کند.
محمد رحیمیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : -
تفویض اختیار یکی از شیوه‌های اصلی توانمندسازی کارکنان و سیاست عدم تمرکز در سازمان‌ها قلمداد می‌گردد که از طریق آن اختیار و مسئولیت به رده‌های پایین سازمان واگذار شده و دارای آثار متعددی همچون بهبود کیفیت خدمات، سرعت پاسخگویی و بهبود فرآیندهای سازمانی می‌باشد. شرکت گاز استان مازندران به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه صنعت گاز ایران به عنوان یک سازمان خدمت‌رسان و پروژه‌محور در جامعه فعالیت می‌نماید و جهت افزایش بهزیستی و رفاه شهروندان از طریق تامین و پایداری انرژی گاز اهتمام می‌نماید و جهت تحقق این ماموریت، تفویض اختیار به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جهت بهبود کیفیت و تسریع در اجرای پروژه‌های گازرسانی باید لحاظ گردد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش وضعیت ابعاد موثر بر تفویض اختیار در شرکت گاز استان مازندران بوده و یافته‌ها بیانگر آن است که ابعاد اداری و فنی- عملیاتی در وضعیت مطلوب و بعد مالی تفویض اختیار در وضعیت نامطلوب قرار دارد.
حامد محمدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : تفویض اختیار ، بعد مالی تفویض اختیار ، بعد اداری تفویض اختیار ، بعد فنی- عملیاتی تفویض اختیار

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیر مسئول :جمشید انصاری
سردبیر :فرهاد علی پور
هیئت تحریریه :
بهزاد ابوالعلایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد ابویی اردکان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید پسران قادر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان مديريت صنعتی و مراکز آموزش عالی
علی اصغر پورعزت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی پیران نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عباسعلی حاجی کریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
عمران رمضانی رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
بهروز زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میرعلی سید نقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی شامی زنجانی عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه تهران
سید علی صدرالسادات
سید احمد طباطبایی مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
حسن عابد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرهاد علی پور عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
ابوالحسن فقیهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرین قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رحمت الله قلی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اله قنبری رئیس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مهدی مرتضوی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
رضا واعظی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نورمحمد یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده